Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chất lượng cao (số 3)

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 1 lớp 5 có đáp án

Bài tập Unit 1 lớp 5 nâng cao: What's your address? (số 3) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chất lượng cao (số 3)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Put the words into the correct column

tower

small

noisy

fields

busy

buildings

mountains

quiet

 

City

Village

 

______________

______________

______________

______________

 

______________

______________

______________

______________

Exercise 2: Complete the sentences with the correct form of the verb in bracket

1. Jenny _________ (love) her new house because it _________ (be) near her new school.

2. Do you like ______ (have) a house in the countryside? - Yes, I do

3. What the island ______ (like)? - It _______ (be) small and pretty.

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Hanoi and Ho Chi Minh are two big ________ in my country.

A. city

B. country

C. cities

D. countries

2. There are two tall _______ in my street.

A. tower

B. towers

C. town

D. address

3. ______ is that? - It’s my teacher.

A. What

B. Where

C. Who

D. How

4. Big - ______ - quiet - ________.

A. small/ noisy

B. small/ busy

C. small/ noise

D. small/ pretty

5. ______ she live with? - Her parents

A. Who

B. Who does

C. Who is

D. Who do

6. I am from Los Angeles. But now I ______ in Boston

A. lived

B. living

C. lives

D. live

7. Tony’s city ______ large and busy.

A. is

B. are

C. do

D. does

8. What is your hometown ______? - It’s pretty.

A. like

B. likes

C. liking

D. liked

Exercise 4: Read the text and answer the questions

Hoa is my friend. She lives with her parents in Da Nang. Her address is 45 Nguyen Van To Street, Hai Chau District. It is not far from My Khe Beach. There are two floors in Hoa’s house. There are three bedrooms, a kitchen and a sitting room. Hoa likes her house because it is pretty and comfortable. Hoa also like her city because it is a beautiful coastal city.

1. Where does Hoa live?

_________________________

2. What is her address?

_________________________

3. Who does she live with?

_________________________

4. What is her house like?

_________________________

5. Does Hoa like her city?

_________________________

Exercise 5: Find the mistake in each sentence

1. I don’t likes (A) living (B) in the city (C) because it’s too (D) noisy.

2. Where do (A) your parents lives (B)? - They (C) live in (D) the countryside.

3. Did (A) you lived (B) in the (C) city? - No, I didn’t (D)

Exercise 6: Choose the odd one out

1. A. forth

B. tower

C. seventh

D. tenth

2. A. city

B. village

C. town

D. what

3. A. where

B. what

C. why

D. address

Exercise 7: Reorder these words to make correct sentences

1. hometown/ Where/ your/ is/ ?

_____________________________

2. doesn’t/ a/ house./ live/ He/ in/ the/ lives/ in/ a/ city centre./ He/ flat/ in

_____________________________

3. What/ like/ your/ is/ village/?

_____________________________

-The end-

Đáp án Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chất lượng cao

Exercise 1: Put the words into the correct column

City

Village

Tower

Busy

Buildings

Noisy

Small

Mountains

Fields

Quiet

Exercise 2: Complete the sentences with the correct form of the verb in bracket

1. Jenny ____loves_____ (love) her new house because it ___is______ (be) near her new school.

2. Do you like ___having___ (have) a house in the countryside? - Yes, I do

3. What is the island __like____ (like)? - It ____is_____(be) small and pretty.

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C

2. B

3. C

4. A

5. B

6. D

7. A

8. A

Exercise 4: Read the text and answer the questions

1. She lives in Da Nang

2. Her address is 45 Nguyen Van To Street, Hai Chau District

3. She lives with her parents

4. It is pretty and comfortable

5. Yes, she does

Exercise 5: Find the mistake in each sentence

1. A (likes => like)

2. B (lives => live)

3. B (lived => live)

Exercise 6: Choose the odd one out

1. B

2. D

3. D

Exercise 7: Reorder these words to make correct sentences

1. Where is your hometown?

2. He doesn’t live in a house. He lives in a flat in the city centre.

3. What is your village like?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chất lượng cao (số 3). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chất lượng cao (số 1), Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chất lượng cao (số 2).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 4.413
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm