Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 21

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 13 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 21 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 13 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 21

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. play

B. dance

C. sing

D. club

2. A. mother

B. brother

C. father

D. watch

3. A. football

B. tennis

C. game

D. volleyball

Exercise 2: Look at each picture and write

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 21

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 21

1. _________________________

2. _________________________

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 21

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 21

3. _________________________

4. _________________________

Exercise 3: Read and write

do

don’t

does

doesn’t

1. Do you like reading in your free time? No, I __________.

2. What ________ you do at weekends? I surf the Internet

3. What _________ your brother do on Sundays? He goes to the cinema.

4. Does your mother go shopping in her free time?

No, she __________ go swimming

5. What ___________ your grandparents do in their free time?

They watch TV

Exercise 4: Find the mistake in each sentence

1. Trang often go (A) camping with (B) her family (C) once a month (D)

2. We (A) often go (B) to school (C) in (D) bus

3. Phong likes (A) drawing pictures (B) and play (C) chess (D)

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. your/ the/ father/ What/ afternoon?/ does/ do/ in

____________________________________________

2. books?/ reading/ you/ Do/ comic/ like/

____________________________________________

3. ask/ questions/ for/ survey?/ May/ I/ my/ you/ some/

____________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 21

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. D

3. C

Exercise 2: Look at each picture and write

1. Play football

2. Sunbath

3. Cook

4. Dance

Exercise 3: Read and write

1. don’t

2. do

3. does

4. doesn’t

5. do

Exercise 4: Find the mistake in each sentence

1. A (go => goes)

2. D (in => by)

3. C (play => playing)

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. What does your father do in the afternoon?

2. Do you like reading comic books?

3. May I ask you some questions for my survey?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 21. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 20, Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 376
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm