Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

Bài tập từ vựng Unit 13 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 21 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 13 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. play

B. sing

C. school

D. swim

2. A. mother

B. aunt

C. watch

D. brother

3. A. soccer

B. tennis

C. game

D. basketball

Exercise 2: Look at the picture and circle the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

A. Play football

B. Surf the Internet

C. Do karate

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

A. Clean the house

B. Go swimming

C. Go skiing

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

A. Go camping

B. Go swimming

C. Go shopping

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

A. Do homework

B. Listen to music

C. Watch TV

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

A. Go jogging

B. Go shopping

C. Go to school

Exercise 3: Leave ONE unnecessary letter in these words to make the correct

1. DO KAIRATE

___________________

2. CAMPOING

___________________

3. FISHEING

___________________

4. FOREAST

___________________

5. CINEUMA

___________________

Exercise 4: Choose the correct answer

1. You should see the ___________ when you have got a toothache.

A. doctor

B. dentist

C. teacher

D. farmer

2. What do you do in your free time? - I sometimes go _________.

A. sightseeing

B. sightsee

C. be sightseeing

D. to sightsee

3. Don’t ride too fast. You may ___________ your bike.

A. swing

B. glide down

C. scratch

D. fall off

4. May I ask you some questions ________ my survey? - Sure

A. with

B. for

C. on

D. to

5. _________ do you go fishing? - I go fishing every weekend

A. How long

B. How much

C. How often

D. How many

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. C

3. C

Exercise 2: Look at the picture and circle the correct answer

1. A

2. C

3. B

4. B

5. A

Exercise 3: Leave ONE unnecessary letter in these words to make the correct

1. DO KARATE

2. CAMPING

3. FISHING

4. FOREST

5. CINEMA

Exercise 4: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. D

4. B

5. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 21, Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 825
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm