Bài tập thì Quá khứ đơn lớp 5 nâng cao

Bài tập về thì quá khứ đơn có đáp án

Bài tập thì Quá khứ đơn lớp 5 nâng cao do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm chuyên đề ngữ pháp môn Anh lớp 5 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập thì quá khứ đơn giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập thì Quá khứ đơn lớp 5 nâng cao

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Write the past simple of the following verbs

1. open

: _______________

2. play

: _______________

3. go

: _______________

4. cry

: _______________

5. get

: _______________

6. arrive

: _______________

7. have

: _______________

8. run

: _______________

Exercise 2: Put the verb in brackets into the past simple

1. We ___________ (go) to the beach last weekend.

2. I __________ (send) Claire an email yesterday afternoon.

3. She _________ (not/ come) to the party last Sunday

4. __________ (Anna/ wear) jeans to school yesterday?

5. Where ________ (do) your family go last summer?

Exercise 3: Choose the correct answer A, B or C

1. My grandmother _________ me a present yesterday

A. buys

B. bought

C. doesn’t buy

2. The girls ___________ to the cinema last weekend.

A. go

B. went

C. don’t go

3. Tony always _________ his cousins on Fridays.

A. visited

B. don’t visit

C. visits

4. I _______ home last Monday.

A. walk

B. didn’t walk

C. don’t walk

5. _____ they ______ to the beach last Saturday?

A. Did/ goes

B. Do/ go

C. Did/ go

6. Tom ______ badminton yesterday, because it rained

A. didn’t play

B. plays

C. doesn’t play

7. We _______ the children’s toys yesterday.

A. found

B. find

C. finds

8. Did he _______ the broken table?

A. fixes

B. fixed

C. fix

9. We _________ our friends last Saturday.

A. didn’t visit

B. don’t visit

C. visits

10. The weather _______ very hot last week.

A. is

B. was

C. were

-The end-

Đáp án bài tập thì Quá khứ đơn lớp 5 nâng cao

Exercise 1: Write the past simple of the following verbs

1. open

: opened

2. play

: played

3. go

: went

4. cry

: cried

5. get

: got

6. arrive

: arrived

7. have

: had

8. run

: ran

Exercise 2: Put the verb in brackets into the past simple

1. We _____went______ (go) to the beach last weekend.

2. I _____sent_____ (send) Claire an email yesterday afternoon.

3. She ____didn’t come_____ (not/ come) to the party last Sunday

4. ____Did Anna______ (Anna/ wear) jeans to school yesterday?

5. Where ____did____ (do) your family go last summer?

Exercise 3: Choose the correct answer A, B or C

1. B

2. B

3. C

4. B

5. C

6. A

7. A

8. C

9. A

10. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập thì Quá khứ đơn lớp 5 nâng cao. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Unit 3 lớp 5 nâng cao: Where did you go on holiday?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 1.289
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm