Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập thì Quá khứ đơn lớp 5 nâng cao

Bài tập về thì quá khứ đơn có đáp án

Bài tập thì Quá khứ đơn lớp 5 nâng cao do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm chuyên đề ngữ pháp môn Anh lớp 5 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập thì quá khứ đơn giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập thì Quá khứ đơn lớp 5 nâng cao

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Lý thuyết

1. Cách sử dụng

- Diễn tả một hành động xảy ra và đã chấm dứt ở một thời điểm xác định trong quá khứ.

Eg: She went to school by bus yesterday (Hôm qua cô ấy đã đi học bằng xe buýt)

- Kể lại một chuỗi hành động xảy ra liên tục

Eg: First he had breakfast and then he left for work.

- Diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào.

Eg: Yesterday when I was going home, I saw an accident

2. Cấu trúc

a/ Đối với động từ tobe

(+) S + was/ were + Adj/ N

(-) S + wasn’t/ weren’t + Adj/ N

(?) Was/ Were + S + Adj/ N?

Yes, S was/ were

No. S wasn’t/ weren’t

b/ Đối với động từ thường

(+) S + Ved

(-) S + didn’t + V

(?) Did + S + V?

Yes, S did

No, S didn’t

II/ Bài tập vận dụng

Exercise 1: Write the past simple of the following verbs

1. open

: _______________

2. play

: _______________

3. go

: _______________

4. cry

: _______________

5. get

: _______________

6. arrive

: _______________

7. have

: _______________

8. run

: _______________

Exercise 2: Put the verb in brackets into the past simple

1. We ___________ (go) to the beach last weekend.

2. I __________ (send) Claire an email yesterday afternoon.

3. She _________ (not/ come) to the party last Sunday

4. __________ (Anna/ wear) jeans to school yesterday?

5. Where ________ (do) your family go last summer?

Exercise 3: Choose the correct answer A, B or C

1. My grandmother _________ me a present yesterday

A. buys

B. bought

C. doesn’t buy

2. The girls ___________ to the cinema last weekend.

A. go

B. went

C. don’t go

3. Tony always _________ his cousins on Fridays.

A. visited

B. don’t visit

C. visits

4. I _______ home last Monday.

A. walk

B. didn’t walk

C. don’t walk

5. _____ they ______ to the beach last Saturday?

A. Did/ goes

B. Do/ go

C. Did/ go

6. Tom ______ badminton yesterday, because it rained

A. didn’t play

B. plays

C. doesn’t play

7. We _______ the children’s toys yesterday.

A. found

B. find

C. finds

8. Did he _______ the broken table?

A. fixes

B. fixed

C. fix

9. We _________ our friends last Saturday.

A. didn’t visit

B. don’t visit

C. visits

10. The weather _______ very hot last week.

A. is

B. was

C. were

Exercise 4: Complete the sentences with the time expressions from the list

at the moment

always

yesterday

last night

every week

last summer

1. We watched a really good film at the cinema ___________.

2. I went to a beautiful exotic island ___________. The weather was very hot.

3. My mother does the shopping ___________.

4. I am working ___________ I can come with you.

5. She ___________ brushes her teeth before she goes to bed at night.

6. He is upset because he failed his driving test ___________.

III/ Đáp án bài tập thì Quá khứ đơn lớp 5 nâng cao

Exercise 1: Write the past simple of the following verbs

1. open

: opened

2. play

: played

3. go

: went

4. cry

: cried

5. get

: got

6. arrive

: arrived

7. have

: had

8. run

: ran

Exercise 2: Put the verb in brackets into the past simple

1. We _____went______ (go) to the beach last weekend.

2. I _____sent_____ (send) Claire an email yesterday afternoon.

3. She ____didn’t come_____ (not/ come) to the party last Sunday

4. ____Did Anna______ (Anna/ wear) jeans to school yesterday?

5. Where ____did____ (do) your family go last summer?

Exercise 3: Choose the correct answer A, B or C

1. B

2. B

3. C

4. B

5. C

6. A

7. A

8. C

9. A

10. B

Exercise 4: Complete the sentences with the time expressions from the list

1. We watched a really good film at the cinema ____last night_______.

2. I went to a beautiful exotic island _____last summer______. The weather was very hot.

3. My mother does the shopping ____every week_______.

4. I am working _____at the moment______ I can come with you.

5. She ____always_______ brushes her teeth before she goes to bed at night.

6. He is upset because he failed his driving test _____yesterday______.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập thì Quá khứ đơn lớp 5 nâng cao. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Unit 3 lớp 5 nâng cao: Where did you go on holiday?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
16 10.194
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm