Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 2

Đề thi vào lớp 6 môn tiếng Anh

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề tiếng Anh thi vào lớp 6 năm 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lên lớp 6 có đáp án có cấu trúc giống với đề thi chính thức giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 3 MỚI

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. teacher

B. interesting

C. worker

D. doctor

2. A. river

B. ocean

C. sea

D. expect

II/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. temple

B. engine

C. excite

D. elbow

2. A. apply

B. around

C. above

D. late

3. A. exciting

B. interesting

C. expensive

D. bridge

III/ Give the correct form of the words in brackets

1. The weather is (beauty) ____________ today.

2. Ann speaks French very (good) ___________.

3. She (usual) ____________ goes to Dam Sen Park.

IV/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. __________ would you like to visit, a museum or a pagoda?

A. Which place

B. Who

C. How many

D. How much

2. How much ___________do you want?

A. an sugar

B. a sugar

C. sugar

D. sugars

3. Fruit juice is _____________ our health.

A. healthy

B. health

C. unhealthy

D. healthily

4. What would Tony like to be ___________?

A. at the future

B. on the future

C. in the future

D. to the future

5. He has a pain in his tooth. He has ____________.

A. toothache

B. the toothache

C. an toothache

D. a toothache

6. Annie _________ the house twice a day.

A. cleaning

B. cleans

C. clean

D. is cleaning

V/ Read the following text and answer the following questions

Yesterday, Oliver, Daisy and their parents went to the beach for Oliver’s birthday. The weather was beautiful. It was sunny and windy. The children played volleyball with their father. Mum out their food on a green blanket. The family sat on the blanket and ate lunch. They gave Bill a cake and they sang a birthday song. Then Bill blew the candles. After lunch, family member slept.

1. Where did Oilver’s family go to yesterday?

________________________________

2. What sport did the children play with their father?

________________________________

3. Where did the family sit and eat their lunch?

________________________________

4. Did Bill blow the candles?

________________________________

5. What did they do after lunch?

________________________________

VI/ Reorder these words to have correct sentences

1. John?/ your/ What’s/ season,/ favorite/

________________________________

2. won’t/ She/ that/ on/ day./ go/ anywhere/

________________________________

3. school./ is/ The/ our/ behind/ stadium/

________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao - Đề 2

I/ Choose the odd one out

1. B

2. D

II/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. D

3. A

III/ Give the correct form of the words in brackets

1. The weather is (beauty) ______beautiful______ today.

2. Ann speaks French very (good) ______well_____.

3. She (usual) ______usually______ goes to Dam Sen Park.

IV/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. C

3. A

4. C

5. D

6. B

V/ Read the following text and answer the following questions

1. They went to the beach

2. They played volleyball with their blanket

3. The family sat on the blanket and ate their lunch

4. Yes, he did

5. They slept after lunch

VI/ Reorder these words to have correct sentences

1. What’s your favorite season, John?

2. She won’t go anywhere on that day.

3. The stadium is behind our school.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 6 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Anh có đáp án, Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

    Xem thêm