Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 15

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 10 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 15 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 4 (có file nghe) MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 15

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. years

B. subjects

C. weeks

D. months

2. A. toothache

B. mouth

C. hand

D. stomach

3. A. doing

B. going

C. swimming

D. competition

Exercise 2: Read and complete

in

on

for

1. When will Sport Day be?

It’ll be ________ Sunday

2. What are you doing?

I’m practicing _______ the singing contest

3. Will you take part in ________ the football match?

Yes, I will

4. What are you going to do _______ Sport Day?

I’m going to play badminton

5. When will the football match be?

It’ll be ______ May.

Exercise 3: Translate the following words into English

1. Ngày nhà giáo

: _______________________________

2. Ngày quốc khánh

: _______________________________

3. Ngày tết thiếu nhi

: _______________________________

4. Chơi bóng bàn

: _______________________________

5. Chơi bóng đá

: _______________________________

Exercise 4: Choose the correct answer

1. __________ are you looking for? - I am looking for Henry

A. What

B. Where

C. Who

D. Why

2. When is Vietnamese ___________? - It is on the second of September

A. Sports Day

B. Teacher’s Day

C. Children’s Day

D. Independence Day

3. Most of us like _______ to the sea in the summer

A. to go

B. to going

C. to be going

D. go

4. We sometimes go ______ cinema on Sundays

A. to the

B. at the

C. to

D. for

5. ________ your grandparents tomorrow? - Yes, certainly

A. Do you visit

B. Are you visit

C. Did you visit

D. Will you visit

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. table/ play/ Linda/ is/ to/ going/ tennis/ ./

______________________________________

2. hope/ we/ that/ we/ win/ will/ competitions/ the/ ./

______________________________________

3. we/ going to/ moon cakes/ eat/ are/ ./

______________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 15

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. A

3. D

Exercise 2: Read and complete

1. on

2. for

3. in

4. on

5. in

Exercise 3: Translate the following words into English

1. Ngày nhà giáo

: Teacher’s Day

2. Ngày quốc khánh

: Independence Day

3. Ngày tết thiếu nhi

: Children’s Day

4. Chơi bóng bàn

: play table tennis

5. Chơi bóng đá

: play football

Exercise 4: Choose the correct answer

1. C

2. D

3. A

4. A

5. D

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Linda is going to play table tennis

2. We hope that we will win the competitions

3. We are going to eat moon cakes

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 15. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 840
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1

Xem thêm