Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023 Đề 4 có file nghe

Đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023 - Đề 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 5 đi kèm đáp án giúp học sinh lớp 5 ôn luyện kỹ nng tiếng Anh cơ b.

Đề kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 5 năm 2022 số 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Listen and choose the correct answer

1. What did Tom see at the zoo?

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021

C. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021

2. What did Phong see in the forest?

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021

C. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021

3. What animal does Tony like best?

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021

C. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021

4. What Billy’s favorite animal?

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021

C. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. chinese

B. racket

C. american

D. cambodian

2. A. travelled

B. visited

C. drove

D. tennis

3. A. dog

B. cat

C. elephant

D. birds

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Linda is __________ to play badminton with Mai Anh on Sports Day.

A. going

B. go

C. goes

D. went

2. We want to win _________. We need to practise hard.

A. sports

B. medals

C. games

D. friends

3. My mother will have a party tonight. We are helping her to clean the __________ use.

A. ha

B. ho

C. ah

D. oh

4. ______ will Sports Day’s event be held? - It’ll be held in the sports area near our school

A. Where

B. When

C. What

D. Which

5. I want ______ with my foreign friend Tony

A. to talking

B. talking

C. talk

D. to talk

6. We learn English _______ we want to read comic books

A. so

B. and

C. why

D. because

7. My family will ________ a boat trip around Phu Quoc Island

A. took

B. takes

C. taken

D. take

8. The weather is so beautiful today. Let’s ________ for a picnic

A. goes

B. going

C. go

D. went

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Look! The plane (fly) towards the airport. It (land)

_______________________________________________

2. I (visit) my grandparents next Sunday

_______________________________________________

3. Nam often (do) his homework after dinner

_______________________________________________

Exercise 5: Read the text and write T (true) or F (false)

My dream house will be by the sea. It will be a three-storey house. There will be a garden in the front of the house and a garage next to it. The front windows will look forwards the sea and the back windows will look towards the mountains. In the house there will be a fire place to keep the house warm in winter and a library to keep my favorite books. I hope I will have my dream house in the future.

1. The dream house will be by the sea

2. It is a two - storey house

3. All the windows will look forwards the sea

4. There will be a garden in front of the house

5. There will be a library in the house

Exercise 6: Reorder these words to have meaningful sentences

1. the/ park/ friends/ on Sunday./ love/ We/ with/ our/ in/ playing/

________________________________________________________

2. We/ new clothes/ going to/ are/ buy/

________________________________________________________

3. your/ the moment?/ is/ doing/ mother/ What/ at

________________________________________________________

4. your/ What/ name/ teacher’s/ is/ ?

________________________________________________________

5. often/ weekends/ go/ I/ at/ swimming

________________________________________________________

Exercise 7. Match the questions with the answers:

1. Do you like music?

1 - ...

a. It’s English.

2. How often does she have PE?

2 - ...

b. Vietnamese, Art and PE.

3. How many lessons do you have today?

3 - ...

c. No, I don’t.

4. What’s your favorite subject?

4 - ...

d. Yes, I am.

5. What subjects do you have today?

5 - ...

e. I have five.

6. Are you at school now?

6 - ...

f. twice a week.

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023

Exercise 1: Listen and choose the correct answer

1. C

2. A

3. B

4. B

Exercise 2: Choose the odd one out

1. B

2. D

3. D

Giải thích

1 - A, C, D là danh từ chỉ quốc tịch; B là danh từ chỉ đồ vật

2 - A, B, C là động từ thì quá khứ đơn; D là danh từ chỉ môn thể thao

3 - A, B, C là danh từ số ít, D là danh từ số nhiều

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. B

3. B

4. B

5. D

6. D

7. D

8. C

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1.Look! The plane is flying towards the airport. It is going to land

2.I will visit my grandparents next Sunday

3.Nam often does his homework after dinner

Exercise 5: Read the text and write T (true) or F (false)

1. T

2. F

3. F

4. T

5. T

Hướng dẫn dịch

Ngôi nhà mơ ước của tôi sẽ ở bên biển. Nó sẽ là một ngôi nhà ba tầng. Trước nhà sẽ có sân vườn và gara ô tô bên cạnh. Các cửa sổ phía trước sẽ nhìn ra biển và các cửa sổ phía sau sẽ nhìn về phía núi. Trong nhà sẽ có một lò sưởi để giữ ấm cho ngôi nhà vào mùa đông và một thư viện để lưu giữ những cuốn sách yêu thích của tôi. Tôi hy vọng tôi sẽ có được ngôi nhà mơ ước của mình trong tương lai.

1. Ngôi nhà mơ ước sẽ ở bên biển

2. Đó là một ngôi nhà hai tầng

3. Tất cả các cửa sổ sẽ nhìn ra biển

4. Sẽ có một khu vườn trước nhà

5. Sẽ có một thư viện trong nhà

Exercise 6: Reorder these words to have meaningful sentences

1. We love playing in the park with our friends on Sunday

2. We are going to buy new clothes

3. What is your mother doing at the moment?

4. What is your teacher’s name?

5. I often go swimming at weekends

Exercise 7. Match the questions with the answers:

1. Do you like music?

1 - c

a. It’s English.

2. How often does she have PE?

2 - f

b. Vietnamese, Art and PE.

3. How many lessons do you have today?

3 - e

c. No, I don’t.

4. What’s your favorite subject?

4 - a

d. Yes, I am.

5. What subjects do you have today?

5 - b

e. I have five.

6. Are you at school now?

6 - d

f. twice a week.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023 - Đề 4 có đáp án. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023 - Đề 1, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023 - Đề 5 (có file nghe) MỚI

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 có đáp án tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đánh giá bài viết
10 9.582
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1

    Xem thêm