Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023 Đề 5 có file nghe

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023 - Đề 5

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 5 năm 2022 - 2023 - Đề 5 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 5 đi kèm đáp án.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Listen and complete the sentence with the special events

1. Ben is singing an English song on ___________.

A. Teachers’ Day

B. Sports Day

2. Harry and Tom are training hard for __________.

A. National Day

B. Sports Day

3. The party is on ___________.

A. Children’ s Day

B. Music festival

4. The second of September is the ____________.

A. National Day

B. Teacher’s Day

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. pen

B. pencil

C. email

D. crayon

2. A. read

B. native

C. write

D. speak

3. A. island

B. underground

C. train

D. bus

Exercise 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. information

B. independence

C. intelligent

D. education

2. A. tomorrow

B. yesterday

A. beautiful

B. basketball

Exercise 4: Choose the correct answer

1. Where were you yesterday? - I was __________ the gym

A. by

B. in

C. on

D. after

2. My brother ________ swimming every Sunday.

A. does

B. goes

C. plays

D. takes

3. My uncle _______ to work by car. He ________ his car to work

A. go - drive

B. goes - drives

C. goes - drive

D. go - drives

4. My grandparents live in a small house ______ the countryside

A. on

B. at

C. in

D. with

5. The class _______ at 7 o’clock in the morning.

A. starts

B. start

C. end

D. ends

6. ______ lessons do you have today? - we have four lessons

A. How far

B. How much

C. How many

D. What time

Exercise 5: Read the text and choose the correct answer

Tuan Anh is a boy from Hanoi. He is a pupil at Trung Vuong Primary school. He likes reading very much. At weekends, he often reads comic books and story books. He likes reading “7 Dragon Balls” very much. The main character is called Songuku. He is a kind, brave and strong man. He fights for the peace of the world. The story is very interesting and fun. What hobbies do you have?

1. Tuan Anh likes _____________________.

A. playing

B. reading

C. watching

D. surfing the Internet

2. When does he often read?

A. Weekend

B. On Saturday

C. On Sunday

D. At weekends

3. What story does he like reading?

A. Songuku

B. Trung Vuong

C. Strong man

D. 7 Dragon Balls

4. What is the main character like?

A. Kind, brave and strong

B. Kind, brave but weak

C. Kind, timid and strong

D. Stupid, brave and strong

5. The story is very interesting and ____________.

A. good

B. difficult

C. fun

D. sad

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. don’t/ story./ like/ I/ this/ It’s/ scary./ so/

_____________________________________________________

2. your/ the/ moment?/ is/doing/ mother/ What/ at

_____________________________________________________

3. we/ going to/ are/ new clothes/ buy

_____________________________________________________

Exercise 7: Make questions for the underlined parts

1. My friend is going to clean the window

_____________________________________________________

2. Mike’s umbrella is pink and white

_____________________________________________________

Exercise 8. Read and match.

A

B

1. When did you go to the zoo?

2. What did the tigers do when you were there?

3. What did you see at the zoo?

4. How did you get there?

5. Who did you go to the zoo with?

A. I went there with my friends.

B. I saw a lot of monkeys and elephants.

C. They roared loudly.

D. I got there by bus

E. I went there last Sunday.

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023 - Đề 5

Exercise 1: Listen and complete the sentence with the special events

1. A

2. B

3. A

4. A

Exercise 2: Choose the odd one out

1. C

2. B

3. A

Exercise 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. A

Exercise 4: Choose the correct answer

1. B

2. B

3. B

4. C

5. A

6. C

Exercise 5: Read the text and choose the correct answer

1. B

2. D

3. D

4. A

5. C

Hướng dẫn dịch

Tuấn Anh là chàng trai đến từ Hà Nội. Anh là học sinh trường tiểu học Trưng Vương. Anh ấy thích đọc sách lắm. Vào cuối tuần, anh ấy thường đọc truyện tranh và sách truyện. Anh ấy rất thích đọc “7 viên ngọc rồng”. Nhân vật chính tên là Songuku. Anh ấy là một người đàn ông tốt bụng, dũng cảm và mạnh mẽ. Anh ấy chiến đấu vì hòa bình của thế giới. Câu chuyện rất thú vị và vui nhộn. Bạn có sở thích gì?

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. I don’t like this story. It’s so scary

2. What is your mother doing at the moment?

3. We are going to buy new clothes

Exercise 7: Make questions for the underlined parts

1. Who is going to clean the window?

2. What color is Mike’s umbrella?

Exercise 8. Read and match.

A

 

B

1. When did you go to the zoo?

2. What did the tigers do when you were there?

3. What did you see at the zoo?

4. How did you get there?

5. Who did you go to the zoo with?

1 - E

2 - C

3 - B

4 - D

5 - A

A. I went there with my friends.

B. I saw a lot of monkeys and elephants.

C. They roared loudly.

D. I got there by bus

E. I went there last Sunday.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023 - Đề 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023 - Đề 1, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đánh giá bài viết
15 5.906
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1

Xem thêm