Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday?

Bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án được VnDoc.com đăng tải theo từng đơn vị bài học giúp các em học sinh ôn tập tiếng Anh 4 theo chương trình học tại Nhà trường hiệu quả. Mỗi đề kiểm tra gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 4 khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả. VnDoc.com mong rằng đây sẽ là tài liệu học tốt tiếng Anh lớp 4 hiệu quả dành cho quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo, download.

Tiếng Anh 4 Unit 4: When's your birthday?

Nằm trong bộ Trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 4 trên VnDoc.com, đề kiểm tra tiếng Anh Unit 4 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday? của bộ GD&ĐT giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức bản thân hiệu quả.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 4 lớp 4 tại:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday?

I. Choose the odd one out:

1. A. MayB. fifthC. fifteenthD. twenty-fifth
2. A. sixthB. eighthC. fiveD. second
3. A. JuneB. OctoberC. SundayD. November
4. A. monthB. birthdayC. yearD. week

II. Choose the best answer:

1. When’s _____ birthday?

A. you

B. her

C. I

D. it

2. It’s the thirty-first ____ October.

A. in

B. to

C. of

D. on

3. Her _______ is on the seventeenth of August.

A. day

B. birthday

C. date

D. birth

4. _____ is the date today?

A. What

B. When

C. Where

D. How

5. My birthday is on the _____ of August.

A. four

B. fourteen

C. fourteenth

D. twenty-four

6. His birthday is ____ the thirtieth of October.

A. on

B. in

C. of

D. to

7. It’s on the ______ of December.

A. twenty

B. twentieth

C. twentyth

D. twenth

8. When’s his birthday? - ________________.

A. It’s Wednesday

B. It’s the first of June

C. It’s on the ninth of March

D. Happy birthday.

III. Read and match:

1.

Tháng 10

1

2019

A. It’s July 14th, 2019

2.

Tháng 7

14

2019

B. It’s December 15th, 2019

3.

Tháng 4

14

2019

C. It’s April 14th, 2019

4.

Tháng 12

15

2019

D. It’s October 1st, 2019

IV. Recorder the words to make the correct sentences.

1. you/ do/ on/ go/ Monday/ ?/ library/ the

_______________________________

2. birthday/ is/ her/ January/ on/ 11th/ ./

_______________________________

3. date/ it/ is/ today/ what/? / the/

_______________________________

4. does/ on/ your/ do/ classmate/ Saturday/?/ what

_______________________________

5. the piano./ is/ and/ today/ She/ / Sunday/ plays/

_______________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out:

1 - A; 2 - C; 3 - C; 4 - B;

II. Choose the best answer:

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - C; 6 - A; 7 - B; 8 - C;

III. Read and match:

1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - B;

IV. Recorder the words to make the correct sentences.

1 - Do you go to the library on Monday?

2 - Her birthday is on 11th, January.

3 - What is the date today?

4 - What does your classmate do on Saturday?

5 - Today is Sunday and she plays the piano.

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 4 Unit 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
11 5.307
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm