Tuyển tập các bài Toán về phân số lớp 4 + 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập về phân số
Bµi 1
: LÊy 5 ph©n n h¬n1; 5 ph©n lín h¬n 1; 5 ph©n tèi gi¶n.
Bµi 2:
§äc c¸c sau:
4
3
5
2
giê
100
27
m
b
a
kg
Bµi 3: ViÕt th¬ng cña mçi phÐp chia sau díi d¹ng ph©n sè:
7 : 9 8 : 11 2001 : 2008 a : 7 b : a + c c : (a + b)
Bµi 4: ViÕt c¸c ph©n sau díi d¹ng phÐp chia:
4
3
100
27
b
a
a5
2
dc
ba
Bµi 5
: ViÕt mçi sè nhiªn sau díi d¹ng ph©n mÉu 3:
7 11 23 2008
Bµi 6: Cho hai 5 7, H·y viÕt c¸c ph©n sè:
a. Nhá h¬n 1. b. b»ng 1. c. Lín h¬n 1.
Bµi 7
: ViÕt 4 ph©n b»ng ph©n 1/3 sao cho mçi ph©n sè h¬n
10.
Bµi 8: ViÕt 3 ph©n kh¸c nhau cïng mçi ph©n ®ã:
a. Lín h¬n ph©n 1/5. b. h¬n ph©n 1/4.
c. Lín h¬n ph©n 1/5 h¬n ph©n 1/4.
Bµi 9:
ViÕt 3 ph©n kh¸c nhau cïng mÉu mçi ph©n ®ã:
a. Lín h¬n ph©n 1/5. b. h¬n ph©n 1/4.
c. Lín h¬n ph©n 1/5 h¬n ph©n 1/4.
Bµi 10:
T×m c¸c ph©n b»ng nhau trong c¸c ph©n sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3/4 5/7 9/12 15/21 30/42 27/36
Bµi 11: Khoanh vµo ph©n b»ng ph©n 6/14:
a. 9/20 b. 12/28 c. 13/21 d. 15/35 e. 18/35
Bµi 12:
ViÕt tÊt c¸c ph©n b»ng ph©n 4/12 sao cho mÉu sè nhá h¬n 30.
Bµi 13:
H·y viÕt 3 ph©n b»ng ph©n 3/4 mÉu lÇn lît lµ 8, 12, 20.
- T×m x, y biÕt :
a. 4/x = 12/15 = y/45 b. 3/x = 1/y = 6/24
Bµi 14
: Rót gän c¸c ph©n sau:
16/24 35/45 49/28 85/51 64/96
Bµi 15: TÝnh g trÞ cña biÓu thøc:
(1/6 + 1/10 + 1/15 ) : ( 1/6 + 1/10 - 1/15 ) (1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5 ) : (1/4 - 1/5)
Bµi 16:
TÝnh nhanh
3/4 + 2/5 + 1/4 + 3/5 2/3 x 3/4 x 4/5 x 5/6 4/5 - 2/3 + 1/5 - 1/3
4/5 x 3/7 + 4/5 x 4/7 2/5 x 7/4 - 2/5 x 3/7 13/4 x 2/3 x 4/13 x 3/2
75/100 + 18/21 + 19/32 + 1/4 + 3/21 + 13/ 32
5
2
+
9
6
+
4
3
+
5
3
+
3
1
+
4
1
Bµi 17:
TÝnh nhanh
4/7 x 5/6 + 4/7 x 1/6 3/5 x 7/9 - 3/5 x 2/9 5/9 x 1/4 + 4/9 x 3/12
7/9 x 8/5 - 7/9 x 3/5 2/5 x 3/4 + 3/4 x 3/5 2006/ 2005 x 3/4 - 3/4 x
1/2005
réng:
Bµi 1: ViÕt mçi ph©n sau thµnh tæng cña 3 ph©n tèi gi¶n kh¸c nhau cïng
mÉu sè: 10/27, 13/12, 15/8.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bµi 2:
ViÕt mçi ph©n sau thµnh tæng cña 3 ph©n sè sè b»ng 1 mÉu kh¸c
nhau: 9/12 9/15.
Bµi 3*: ViÕt ph©n 1/3 thµnh tæng cña hai ph©n 1 mÉu kh¸c
nhau.
Bµi 4:
ViÕt tÊt c¸c ph©n h¬n 1 tæng mÉu b»ng 10.
Bµi 5: ViÕt tÊt c¸c ph©n tèi gi¶n tæng tö mÉu b»ng 20.
Bµi 6:
ViÕt tÊt c¸c ph©n tÝch mÉu 100.
Bµi 7:
Rót gän c¸c ph©n sau:
1212/3030 32032/ 48048 456456/234234 1339/1442
Bµi 8: ViÕt tÊt c¸c ph©n b»ng ph©n 14/18 sao cho tæng cña mÉu
h¬n 100.
Bµi 9: ViÕt 5 ph©n kh¸c nhau n»m gi÷a 2 ph©n 3/5 4/5.
Bµi 10: ViÕt 5 ph©n kh¸c nhau n»m gi÷a 2 ph©n 3/4 4/5.
Bµi 11: Cho 5 ch÷ 1, 2, 4, 6, 8. H·y lËp tÊt c¸c ph©n gi¸ t b»ng 5/10 sao
cho c¸c ch÷ ®· cho kh«ng ®îc lÆp l¹i trong mçi sè.
Bµi 12:
LËp c¸c cÆp ph©n b»ng nhau 4 trong 5 sau: 1; 2 ; 4 ; 8 ; 16.
( 12
cÆp )
Bµi 13:
TÝnh nhanh:
a.
434343
222222
15
4343
2121
15
b.
c.
19867199419931992
1993199219931994
Bµi 14:
TÝnh nhanh.
a.
1995199119961995
3995545399
b.
199419961000
99619951996

Tuyển tập các bài bài Toán về phân số lớp 4 + 5

Tuyển tập các bài Toán về phân số lớp 4, 5 bao gồm các dạng Toán về phân số trong chương trình bậc Tiểu học lớp 4, 5. Đây là tài liệu cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán về phân số, ôn tập ôn thi chuẩn bị tốt cho các bài thi học kì. Mời các em cùng tham khảo và tải về.

Bài tập về phân số Toán lớp 4 và Toán lớp 5

Bài tập về phân số

Bài tập về phân số

Bài tập về phân số

Bài tập về phân số

Đánh giá bài viết
277 92.905
Sắp xếp theo

    Lớp 5

    Xem thêm