Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 3

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn năm 2020 - 2021.

Ôn tập lớp 4 môn Tiếng Anh lên lớp 5

Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 rèn luyện kỹ năng làm những dạng bài tập Tiếng Anh 4 hiệu quả.

Bài 1. Chọn đáp án đúng

1. Choose the odd one out:

A. May

B. July

C. April

D. Jimmy

2. I'd like ........... apple, please.

A. a

B. four

C. an

D. and

3. What does he do ........ Maths lessons?

A. from

B. and

C. during

D. end

4. His book are ...... the table

A. at

B. in

C. down

D. on

5. How ........ books on the table? - There are 3 books.

A. much

B. very

C. many

D. on

6. Where is she to today?

A. She's at school

B. She's from Australia

C. She's nine years old

D. She's Mary

7. Choose the odd one out:

A. song

B. sing

C. animal

D. tree

8. ......... pens are there in your bag? - There are 2 pens.

A. How old

B. When

C. How

D. How many

9. They live ....... England

A. on

B. in

C. under

D. for

10. What's ...... name? - He's Tommy

A. her

B. his

C. she

D. he

11. This banana is ..... you, Jim.

A. on

B. for

C. in

D. under

12. Thank you very much. - You're .......

A. well

B. stay

C. welcome

D. come

13. Choose the odd one out:

A. father

B. mother

C. teacher

D. sister

14. I would like an apple. - Here you .....

A. is

B. are

C. a

D. an

15. Peter can ...... a bike

A. ride

B. play

C. stay

D. drink

16. ............. you like a candy? - No, thanks.

A. Who

B. When

C. Would

D. How

17. I have ....... robot.

A. a

B. an

C. two

D. and

18. I learn ...... read and write during English lesson.

A. but

B. to

C. on

D. and

19. Are these your books? - No, ..…

A. this isn't

B. they aren't

C. there aren't

D. they are

Bài 2. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

1. My brother lik _ s toys very much.

2. Peter _ _ from Americ _ .

3. I c _ n swim but I can't d _ nce.

4. Can you sp _ _ k English?

5. When is h _ r birthday?

6. Would you like a cand _ ? - Yes, please.

7. The we _ _ her is fine today.

8. Where _ r _ the dolls?

9. The building is very ta _ l.

10. I was b _ _ n in April.

Bài 3. Chọn đáp án đúng

1. Would you like an ....... ?

A. banana

B. apple

C. candy

D. packet of milk

2. Can you ......... a picture?

A. draw

B. look

C. on

D. when

3. ......... do you live? - I live in Hanoi.

A. How

B. When

C. Where

D. What

4. ......... a round ball

A. Is it

B. It's

C. What is

D. They are

5. Peter can .... a bike.

A. I

B. is

C. ride

D. ride's

6. Do you like a ......... ? - Yes, I do.

A. biscuit

B. football

C. house

D. this

7. What ........ is this bag? - It's white.

A. you

B. colour

C. birthday

D. old

8. What can ...... do? - I can dance and sing

A. I

B. he

C. you

D. me

ĐÁP ÁN

Bài 1. Chọn đáp án đúng

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - D; 9 - B; 10 - B;

11 - B; 12 - C; 13 - C; 14 - B; 15 - A;

16 - C; 17 - A; 18 - B; 19 - B;

Bài 2. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

1. My brother likes toys very much.

2. Peter is from America .

3. I can swim but I can't dance.

4. Can you speak English?

5. When is her birthday?

6. Would you like a candy ? - Yes, please.

7. The weather is fine today.

8. Where are the dolls?

9. The building is very tall.

10. I was born in April.

Bài 3. Chọn đáp án đúng

1- B; 2 - A; 3 - C; 4 - B;

5 - C; 6 - A; 7 - B; 8 - C;

Download Đề thi & Đáp án tại: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.904
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm