Ngữ pháp và Bài tập Tiếng Anh lớp 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 4
BÀI 1
A. PART I:
- By the end of the lesson Students will be able to remember how to talk about daily
activities
- Language focus:I /YOU / WE / THEY +V +AT …..O’CLOCK
HE /SHE /IT +Vs/es +AT +…….O’CLOCK
- Material:books, chalk pictures, word cards
1. CONTENT:
- Students remember the verbs : go to school do homework
Get up have breakfast
Watch TV have dinner
Have lunch go to bed
- To talk about daily activities we say:
I get up at six o’clock.
He gets up at six o’ clock.
I / WE /YOU THEY HE /SHE / IT
Get up gets up
Have breakfast has breakfast
Watch TV watch TV
Do homework does homework
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Go to school goes to school
- Ask students to compare the use of two columns
- Let them work in pair and practice before class.
2. PRACTISE
- Ask them to write about themselves
Eg:
I get up at six o’clock
I have breakfast at 6:15
I go to school at 6: 45
I do homework at 3 o’clock
I watch TV at 8:30
I go to bed at 9:00
- Give students some verbs:
brush teeth wash face
Play football comb hair
- Ask them to talk aloud before class
- Ask them to change subject I →HE or SHE
B. PART II : EXERCISE
I. Choose the best answer
1. My father …………..to work at 7:30
a. go b. gos c.goes
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. We ………….. breakfast at 6:15
a. have b. has c. haves
3. Nam …………….TV at 3p.m
a. watch b. watchs c. watches
4. Lili and Alan ………….homework at 7 o’clock
a. do b. dos c. does
5. Her friends…………..lunch at 12:00 at school
a. go b. have c. do
II. Use the given words to make complete sentences
1. I / school /7 o’clock
2. Peter / homework / 3pm.
3. Linda and Mai / TV / evening.
4. I and Lan / lunch / 11:30.
5. My sister / up / 6 o’clock.
III . Find and correct the mistake.
1. We go to bed on 9 o’clock.
2. May watchs TV at 8 o’clock.
3. I gets up at 5:30
4. Tony and Mary has dinner at 6:30.
5. His brother do his homework in the evening.
IV.Translate into English.

Ôn tập Tiếng Anh 4 theo từng Chuyên đề

Đề tổng hợp Ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 4 nằm trong bộ đề Ôn tập môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm lý thuyết và nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau liên quan đến nhiều chủ đề như: Thời gian biểu, Sở thích, Cách hỏi giá tiền, Cách dùng câu hỏi Vì sao/ Tại sao với Why giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập lại những phần Ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng này

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại: Ngữ pháp và Bài tập Tiếng Anh lớp 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 5.127
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm