Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 Wonderful World Unit 10 Lesson 3

Workbook Tiếng Anh 4 Wonderful world unit 10 lesson 3

Giải sách bài tập Wonderful World 4 unit 10 On holiday Lesson 3 trang 72 bao gồm đáp án các phần bài tập trang 72 unit 10 lesson 3 SBT Wonderful World 4.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 Wonderful World Unit 10 Lesson 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Look and circle

(Nhìn và khoanh tròn)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 Wonderful World Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. write in a diary

2. stay in a hotel

3. send a postcard

4. buy presents

2. Read and write

(Đọc và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 Wonderful World Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. diary

2. presentss

3. postcard

4. staying

5. flying

3. Listen and tick

(Nghe và tích)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 Wonderful World Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. a

2. b

3. a

4. b

4. Write

(Viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 Wonderful World Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

2. I like going sightseein, but I don’t like taking a bus.

3. I like making a postcard, but I don’t like buying a present.

4. I like staying in a hotel, but I don’t like eating the food there.

5. Say it

(Hãy nói)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 Wonderful World Unit 10 Lesson 3

Trên đây là SBT Tiếng Anh lớp 4 Wonderful World unit 10 lesson 3 On holiday trang 72. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Soạn tiếng Anh 4 trên đây sẽ giúp các em học tiếng Anh Wonderful World 4 theo từng unit hiệu quả.

>> Bài tiếp theo: SBT Tiếng Anh lớp 4 Wonderful World unit 11 lesson 1 Before Our Time trang 76

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm