Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 6

Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 6 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 7 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look and write

1. 1st

: ______________

4. 12th

: ______________

2. 5th

: ______________

5. 9th

: ______________

3. 2nd

: ______________

6. 3rd

: ______________

Exercise 2: Look at the picture and answer the questions

1. What’s the date today?

_________________________________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 6

2. When’s her birthday?

_________________________________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 6

3. What day is it today?

_________________________________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 6

Exercise 3: Choose the correct answer

1. What is the ________? - It’s half past three

A. day

B. month

C. time

D. date

2. Today is the _______ day of the week

A. two

B. second

C. Tuesday

D. July

3. _______ many days are there in a week? - There are seven days

A. Why

B. When

C. What

D. How

4. I like _________ because I __________ have to go to school.

A. Sunday - am

B. Saturday - doesn’t

C. Monday - doesn’t

D. Sunday - don’t

5. February is ______ month of the year

A. the first

B. the second

C. the third

D. the fourth

6. When is your birthday, Minh? - It’s _______ the third of October.

A. at

B. on

C. in

D. of

7. We often make birthday cakes. We ________ often buy them.

A. don’t

B. dont

C. doesn’t

D. doesnt

8. There are _______ months in a year.

A. twelve

B. twelfth

C. seven

D. seventh

Exercise 4: Read and match with the right words

Exercise 5: Rearrange the words to make meaningful sentences

1. They/ zoo/ to/ go/ weekend/ at/ the/ ./

______________________________________________________

2. you/ do/ What/ do/ Mondays/ on/ ?

______________________________________________________

3. Saturday/ is/ Today/./ Yesterday/ Friday/ was/./

______________________________________________________

-The end-

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 6

Exercise 1: Look and write

1. First

2. Fifth

3. Second

4. Twelfth

5. Ninth

6. Third

Exercise 2: Look at the picture and answer the questions

1. It’s the twentieth of October

2. Her birthday is on the fifth of May

3. It’s Friday

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C

2. B

3. D

4. B

5. B

6. B

7. A

8. A

Exercise 4: Read and match with the right words

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 6

Exercise 5: Rearrange the words to make meaningful sentences

1. They go to the zoo at the weekend

2. What do you do on Mondays?

3. Today is Saturday. Yesterday was Friday.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 5, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.035
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm