Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 23

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 23 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 14 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 23

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

1. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 23

My book is _ _ ick

2. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 23

Your book is t _ _ n

3. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 23

My brot _ _ r is tall

4. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 23

Th _ s _ are my cats

5. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 23

_ _ ose are my birds

Exercise 2: Choose the correct answer

1. _________ does Tom look like? - He’s tall and strong

A. What

B. Where

C. When

D. Who

2. What does your father do? - He’s a doctor. He works ________ a hospital

A. at

B. in

C. on

D. about

3. What does your grandmother look like? - __________ is old

A. Him

B. He

C. She

D. Her

4. The yellow books __________ cheaper than the red ones

A. is

B. do

C. does

D. are

5. Alan is _______ his brother

A. fat than

B. fat

C. fater than

D. fatter than

Exercise 3: Correct one mistake in each of the following sentences

1. His brother is short than him

_____________________________________________________

2. This book are not thin

_____________________________________________________

3. Who is taller, Peter and Kate?

_____________________________________________________

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. they/ do/ what/ look/ like/ ?/

_____________________________________________________

2. crayons/ their/ in/ are/ pencil - case/ the/ ./

_____________________________________________________

3. young/ strong/ are/ they/ and/ ./

_____________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 23

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

1. thick

2. thin

3. brother

4. these

5. those

Exercise 2: Choose the correct answer

1. A

2. B

3. C

4. D

5. D

Exercise 3: Correct one mistake in each of the following sentences

1. short => shorter

2. are => is

3. and => or

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. What do they look like?

2. Their crayons are in the pencil case

3. They are young and strong.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 23. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 22, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 857
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm