Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 2

Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 + 2 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 3 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Circle the words that begin with the sound in each row

/l/

night

later

nine

/n/

nice

tomorrow

again

/v/

good

evening

Vietnamese

Exercise 2: Read and choose the best answer A, B or C

1. See you tomorrow. - __________________

A. Good evening

B. See you soon

C. I’m very well. Thank you

2. What _______ are you? - I’m Brazilian

A. nationality

B. name

C. tomorrow

3. What nationality are you? - __________________.

A. I’m from Vietnam

B. I’m English

C. I’m England

4. ________________? - He is from Australia.

A. Where is he from?

B. How are you?

C. Where are you from?

5. Linda: Bye, Mai. - Mai: ____________, Linda.

A. Good morning

B. Hello

C. Goodbye

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentence

1. are/ nationality/ What/ you/ ?

_________________________________________

2. you/ too/ Nice/ see/, / to/ . /

_________________________________________

3. he/ does/ from/ Where/ come/ ?

_________________________________________

Exercise 4: Correct the mistake

1. Bye. See you tommorrow

_________________________________________

2. What nationalities are you?

_________________________________________

3. I’m from Vietnamese

_________________________________________

Exercise 5: Answer the questions

1. Where are you from?

_________________________________________

2. What nationality are you?

_________________________________________

3. Do you live with your grandparents?

_________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao

Exercise 1: Circle the words that begin with the sound in each row

/l/

night

later

nine

/n/

nice

tomorrow

again

/v/

good

evening

Vietnamese

Exercise 2: Read and choose the best answer A, B or C

1. B

2. A

3. B

4. A

5. C

Exercise 3: Look at these pictures and write

1. What nationality are you?

2. Nice to see you, too

3. Where does he come from?

Exercise 4: Correct the mistake

1. Bye. See you tomorrow.

2. What nationality are you?

3. I’m from Vietnam

Exercise 5: Answer the questions

Hướng dẫn: Học sinh tham khảo mẫu trả lời câu hỏi dưới đây

1. I’m from Vietnam

2. I’m Vietnamese

3. No, I don’t

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 2)Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 3).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.177
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm