Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 13

Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 13 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 8 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 13

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Leave out ONE unnecessary letter in each word to make correct word

1. Mathes

: _______________________________________

2. Sceience

: _______________________________________

3. Favouirite

: _______________________________________

4. Monsday

: _______________________________________

5. Subejects

: _______________________________________

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Tony ________ like music because he sings badly

A. do

B. don’t

C. doesn’t

D. does

2. Why do you like learning English? - ________ I want to speak to the foreigners.

A. Because

B. Becauxe

C. Becauze

D. Becauses

3. John has lots of __________ at school

A. friend

B. friendship

C. friendly

D. friends

4. ___________ do you have Maths? - I have it everyday

A. How often

B. What time

C. What

D. How

5. My brother is ___________ in the garden now

A. work

B. works

C. working

D. worked

Exercise 3: Unscramble the following words

1. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 13

t r a

_____________________

2. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 13

e r c c o s

_____________________

3. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 13

o g e g r a h p y

_____________________

4. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 13

s s e c h

_____________________

Exercise 4: Read and match

1. What subjects do you have today?

A. I have Maths every school day

2. What is her favorite subject?

B. I have Maths and Science today

3. When does she have English?

C. She has English on Monday and Friday

4. When do you have Maths?

D. Yes, I do. I love it very much

5. Do you like Vietnamese?

E. She likes Music

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. Vietnamese/ every/ and/ I/ school day./ have/ Maths/

_________________________________________________

2. twenty/ our/ classrooms/ there/ school./ are/ in

_________________________________________________

3. you/ have/ when/ do/ Science/?

_________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 13

Exercise 1: Leave out ONE unnecessary letter in each word to make correct word

1. Mathes

: Maths

2. Sceience

: Science

3. Favouirite

: Favourite

4. Monsday

: Monday

5. Subejects

: Subjects

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. A

3. D

4. A

5. C

Exercise 3: Unscramble the following words

1. Art

2. Soccer

3. Geography

4. Chess

Exercise 4: Read and match

1. B

2. E

3. C

4. A

5. D

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. I have Vietnamese and Maths every school day.

2. There are twenty classrooms in our school

3. When do your have Science?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 13. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 537
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm