Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 26

Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 26 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 15 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 26

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the letter in the box to complete the following words

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 26

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 26

1. _ _ a s s

2. _ _ o w n

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 26

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 26

3. _ _ o w e r

4. _ _ a m i n g o

II/ Choose the correct answer

1. It’s _____ the first of June.

A. on

B. with

C. in

D. for

2. I get ________ from my parents at Tet

A. lucky money

B. lucky

C. money

D. a lucky money

3. Who is ___________? - My brother

A. cheap

B. expensive

C. thiner

D. shorter

4. I have ___________ beautiful flowers

A. lots of

B. much

C. very

D. a

5. ____________? - Yes, please. I love milk

A. Would you like any milk?

B. Would you like some milk?

C. Would you milk?

D. Do you like milk?

III/ Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D)

When I wake (1) _______ in the morning. I (2) ________ downstairs and have breakfast. I like to eat porridge for breakfast. Porridge (3) ________ me a lot of energy. Then I brush my teeth and (4) _______ my face. After that I put my lunch box in my schoolbag and I wait (5) ________ Mum to take me to school.

1. A. on

B. in

C. up

D. at

2. A. go

B. need

C. want

D. buy

3. A. takes

B. gives

C. drives

D. listens

4. A. sell

B. ask

C. put

D. wash

5. A. for

B. on

C. to

D. between

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. An/ a/ alligator/ fish/ than/ bigger/ ./

______________________________________

2. you/ Would/ orange juice/ like/ some/ ?/

______________________________________

3. Anna/ like/ not/ pork/ does/ ./

______________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 26

I/ Choose the letter in the box to complete the following words

1. Class

2. Clown

3. Flower

4. Flamingo

II/ Choose the correct answer

1. A

2. A

3. D

4. A

5. B

III/ Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D)

1. C

2. A

3. B

4. D

5. A

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. An alligator is bigger than a fish

2. Would you like some orange juice?

3. Anna does not like pork

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 26. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 24, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 3 (có file nghe).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 636
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm