Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 5 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4

1. __________________

2. __________________

3. __________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4

4. __________________

5. __________________

6. __________________

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. class

B. children

C. friend

D. teacher

2. A. Tuesday

B. Monday

C. January

D. Sunday

3. A. England

B. Japanese

C. Vietnam

D. Canada

Exercise 3: Give the right verb form in the bracket

1. We (live) __________ in the city

2. I (eat) _______ cookies for breakfast

3. My mother (teach) _______ me new things.

Exercise 4: Choose the correct answer A, B , C or D

1. What d _ _ is it today? - It’s Sunday.

A. ai

B. ao

C. ay

D. ae

2. What is her favorite subject? - She ______ English.

A. like

B. likes

C. liked

D. liking

3. When do you have to go to school? - I go to school __________ Mondays to Saturdays.

A. in

B. on

C. at

D. from

4. Do you go swimming today? - No, I _______.

A. don’t

B. dont

C. do

D. didn’t

5. The children like going to the park with their friends at ___________.

A. weekent

B. weecend

C. weekend

D. weekent

Exercise 5: Make meaningful sentences

1. What/ you/ nationality?

___________________________________________________

2. What/ she/ usually/ have/ Mondays?

___________________________________________________

3. My birthday/ first/ January.

___________________________________________________

Exercise 6: Translate into English

1. Hôm nay là thứ mấy? - Hôm nay là thứ Tư

___________________________________________________

2. Hôm nay là thứ Bảy. Tôi đi bơi

___________________________________________________

3. Tôi thường đến thư viện vào các buổi chiều thứ Bảy

___________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao

Exercise 1: Look at the picture and write

1. Watch TV

2. Go swimming

3. Listen to music

4. Play football

5. Play the piano

6. Play badminton

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A

2. C

3. B

Exercise 3: Give the right verb form in the bracket

1. We (live) _____live_____ in the city

2. I (eat) ___eat____ cookies for breakfast

3. My mother (teach) ___teaches____ me new things.

Exercise 4: Choose the correct answer A, B , C or D

1. C

2. B

3. D

4. A

5. C

Exercise 5: Make meaningful sentences

1. What is your nationality?

2. What does she usually have on Mondays?

3. My birthday is on the first of January.

Exercise 6: Translate into English

1. What day is it today? - It is Wednesday

2. Today is Saturday. I go swimming.

3. I usually go to the library on Saturday afternoons.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1), Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.006
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm