Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 19

Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 19 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 11 và Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 19

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and write

1. _________________

2. _________________

3. _________________

4. _________________

5. _________________

6. _________________

Exercise 2: Read and match

1. What does your mother do?

A. I get up at 6 a.m

2. What time do you get up?

B. It’s on the twelfth of January

3. What is his hobby?

C. She is a teacher

4. When is her birthday?

D. He goes to school at seven thirty

5. What time does he go to school?

E. He likes swimming

Exercise 3: Correct the mistakes

1. What time do Mary get up?

__________________________________________________

2. I listens to music at eight in the evening

__________________________________________________

3. She isn’t read a book now.

__________________________________________________

4. Anna is a pupil at Class 4B.

__________________________________________________

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. your/ thanks/ reading/ for/ ./

__________________________________________________

2. grandfather/ is/ my/ farmer./ a

__________________________________________________

3. does/ do,/ your/ What/ Trang?/ sister/

__________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 19

Exercise 1: Look at the picture and write

1. Go to bed

2. Doctor

3. Brush the teeth

4. Farmer

5. Teacher

6. Pilot

Exercise 2: Read and match

1. C

2. A

3. E

4. B

5. D

Exercise 3: Correct the mistakes

1. do => does

2. listens => listen

3. read => reading

4. at => in

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. Thanks for your reading.

2. My grandfather is a farmer.

3. What does your sister do, Trang?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 19. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 546
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm