Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 24

Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 24 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 15 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 24

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 24

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 24

1. _________________

2. _________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 24

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 24

3. _________________

4. _________________

Exercise 2: Write

What

Who

Where

When

1. __________ does your mother do? - She is a nurse

2. __________ is Tet? - It’s in January or February

3. __________ is slimmer, your sister or your mother? - My sister is

4. __________ were you last weekend? - I was at home

5. __________ does your brother look like? - He is young

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. When _________ Christmas? -It’s on the twenty-fifth of December

A. be

B. am

C. is

D. are

2. My father __________ flowers every day

A. waters

B. water

C. watering

D. watered

3. James is ______. Let’s bring him something to eat

A. tired

B. hungry

C. thirsty

D. ill

4. ________ does your father look like? - He’s tall and thin

A. What

B. Which

C. When

D. Where

5. I have ________ beautiful flowers

A. lots of

B. much

C. very

D. a

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. get/ I/ money/ my/ lucky/ parents/ from/ ./

______________________________________________

2. New Year’s/ does/ place?/ take/ When/

______________________________________________

3. the/ on/ children/ Do/ Children’s Day?/ go to school?

______________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 24

Exercise 1: Look at the pictures and write

1. Clothes

2. Balloons

3. Ribbon

4. Bell

Exercise 2: Write

1. What

2. When

3. Who

4. Where

5. What

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. A

3. B

4. A

5. A

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. I get lucky money from my parents.

2. When does New Year’s take place?

3. Do children go to school on the Children’s Day?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 24. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 23, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 617
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm