Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 10 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Circle the picture (A, B, C) that has the different beginning sound as the given one

1. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9

fish

A. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9

B. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9

C. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9

2. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9

flower

A. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9

B. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9

C. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9

3. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9

ball

A. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9

B. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9

C. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. today

B. tomorrow

C. yesterday

D. month

2. A. dance

B. learn

C. primary

D. skip

3. A. chess

B. swim

C. dance

D. skip

4. A. Australian

B. England

C. Vietnam

D. Japan

5. A. they

B. we

C. his

D. it

Exercise 3: Complete the sentences with the words in the box

school

of

What

beautiful

library

1. _________ class is she in?

2. My school has a big __________.

3. His _________ is small but new.

4. What’s the name ______ your school, Trang?

5. I love my school because it’s _______ and modern

Exercise 4: Choose the correct answer

1. Where ___________ your school? - It’s in High Street

A. be

B. is

C. are

D. am

2. _______ school is beautiful

A. His

B. He

C. Me

D. I

3. What day is _____________? - It’s Saturday

A. time

B. day

C. yesterday

D. today

4. She is a pupil _______ London International School

A. at

B. on

C. in

D. to

5. They study in the same class with me. They are my ________.

A. brothers

B. sisters

C. cousins

D. friends

Exercise 5: Reorder the words to make meaningful sentences

1. school/ my/ big/ is/ a/ city/ in/./

_____________________________________________________

2. Her/ dance/ beautifully/ can/ sister/ ./

_____________________________________________________

3. classmates/ They/ are/./

_____________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9

Exercise 1: Circle the picture (A, B, C) that has the different beginning sound as the given one

1. B

2. A

3. A

Exercise 2: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. A

4. A

5. C

Exercise 3: Complete the sentences with the words in the box

1. ___What______ class is she in?

2. My school has a big ____library______.

3. His ____school_____ is small but new.

4. What’s the name ___of___ your school, Trang?

5. I love my school because it’s __beautiful_____ and modern

Exercise 4: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. D

4. A

5. D

Exercise 5: Reorder the words to make meaningful sentences

1. My school is in a big city

2. Her sister can dance beautifully

3. They are classmates

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 8, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 525
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm