Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 2)

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 2 lớp 4 có đáp án

Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 2) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 3) HOT

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 2)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and write the name of countries

Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng caoTiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng caoTiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao
1. ______________2. ______________3. ______________
Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng caoTiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng caoTiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao
4. ______________5. ______________6. ______________

Exercise 2: Complete the sentence with the words in the box

Where

England

sandcastle

countries

nationality

1. Oh. Your ______ is very nice. You are so clever

2. ______ do you come from, James? - I come from Australia

3. What’s your _______ are you, Linda?

4. My brother studies in ________. He is a student at Cambridge University.

5. I like learning about _______ in the world.

Exercise 3: Choose the correct answer

1. _______ your grandpa and grandma from Malaysia?

A. How

B. Are

C. Where

D. What

2. What ______ are you?

A. national

B. nationalities

C. nationals

D. nationality

3. She is traveling to _______ on holiday.

A. Malaysian

B. Japan

C. Japanese

D. American

4. My name is Tonny. I am from ________. I speak __________.

A. America - English

B. American - English

C. England - England

D. English - English

5. ____________? - Yes, Japan is a friendly country

A. Is Japan a friendly country?

B. Does Japan a friendly country?

C. Do Japan a friendly country?

D. Are Japan a friendly country?

6. ________ is a peaceful city.

A. Vietnam

B. Hanoi

C. England

D. Singaporean

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Simon (like) England because it (have) Big Ben.

_______________________

2. Her mother (be) from England but her father (be) from Italy.

_______________________

3. They (want) to travel to Vietnam because it (have) Hoan Kiem Lake.

_______________________

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. Where do your grandparents come from? (are)

Where _______________________

2. It is a beautiful country (beautiful)

This country __________________

3. France has Eiffel Tower (in)

Eiffel Tower ______________________

Exercise 6: Translate the following sentences into English

1. Quốc tịch của anh ấy là gì? - Anh ấy là người nước Anh

_____________________________

2. Tên của họ là gì? - Họ là Lucy và Lucas

_____________________________

3. Cô ấy tên là Kiko. Cô ấy đến từ nước Nhật. Cô ấy nói tiếng Nhật

_____________________________

Exercise 7: Read the following text and answer the questions

This is Peter. He is one of my best friends. Peter is two years older than me. So he is nine now. Peter is from England. She speaks English. His mother is from Spain. She is Spanish. She is thirty-five. She is a teacher at an international school. His father is from England. He is thirty-six. He is an engineer. Peter lives with his parents and a younger sister in a flat in London.

1. How old is Peter?

______________________________

2. Where is Peter from?

______________________________

3. Does Peter live with his family?

______________________________

-The end-

Đáp án Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao

Exercise 1: Look at the picture and write the name of countries

1. Vietnam

2. Japan

3. England

4. Australia

5. Korea

6. China

Exercise 2: Complete the sentence with the words in the box

1. sandcastle

2. where

3. nationality

4. England

5. countries

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C

2. D

3. B

4. A

5. A

6. B

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Simon likes England because it has Big Ben.

2. Her mother is from England but her father is from Italy.

3. They want to travel to Vietnam because it has Hoan Kiem Lake.

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. Where are your grandparents from?

2. This country is beautiful

3. Eiffel Tower is in France

Exercise 6: Translate the following sentences into English

1. What nationality is he? He is England

2. What are their names? Their names are Lucy and Lucas

3. Her name is Kiko. She is from Japan. She speaks Japanese.

Exercise 7: Read the following text and answer the questions

1. He is nine years old

2. Peter is from England

3. Yes, he does

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 2). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 1), Bài tập Unit 2 lớp 4 nâng cao: I’m from Japan .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 2.657
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm