Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 4: Where’s your school?

Bài tập từ vựng Unit 6 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 4: Where’s your school? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 4: Where’s your school?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. volleyball

B. table tennis

C. basketball

D. swim

2. A. dance

B. learn

C. primary

D. skip

3. A. street

B. walk

C. study

D. learn

Exercise 2: Look at the picture and write

Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 4: Where’s your school?Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 4: Where’s your school?Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 4: Where’s your school?

1. _________________

2. _________________

3. _________________

Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 4: Where’s your school?Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 4: Where’s your school?Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 4: Where’s your school?

4. _________________

5. _________________

6. _________________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. He is my uncle’s son. He is my _____________.

A. sister

B. father

C. mother

D. cousin

2. Where ______ your school? - It is in High Street

A. be

B. is

C. are

D. am

3. Desk - table, pen - ____________.

A. pencil

B. board

C. bag

D. box

4. They study in the same class with me. They are my ___________.

A. brothers

B. sisters

C. cousins

D. friends

5. brother - boy, sister - _________.

A. children

B. man

C. girl

D. daughter

Exercise 4: Complete the sentences with the words in the box

school

of

What

beautiful

library

1. _________ class is she in?

2. My school has a big __________.

3. His _________ is small but new.

4. What’s the name ______ your school, Trang?

5. I love my school because it’s _______ and modern

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 4

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. A

Exercise 2: Look at the picture and write

1. Street

2. Road

3. Classroom

4. Study

5. Village

6. School

Exercise 3: Choose the correct answer

1. D

2. B

3. A

4. D

5. C

Exercise 4: Complete the sentences with the words in the box

1. ___What______ class is she in?

2. My school has a big ____library______.

3. His ____school_____ is small but new.

4. What’s the name ______ your school, Trang?

5. I love my school because it’s ____beautiful___ and modern

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 4: Where’s your school?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 932
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm