Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 29

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 29 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 nâng cao: Let’s go to the bookshop! MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 17 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 29

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. dress

B. handbag

C. blouse

D. skirt

2. A. bracelet

B. gloves

C. ring

D. necklace

3. A. T - shirt

B. coat

C. skirt

D. blouse

4. A. jeans

B. shorts

C. trousers

D. jumper

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. M father ___________ at 5 p.m

A. go home

B. goes home

C. going home

D. went home

2. Teachers’ Day is on ____________.

A. December 25th

B. November 20th

C. March 12th

D. April 30th

3. ___________ a pair of shoes

A. These are

B. Those are

C. This is

D. Is this

4. _________ is the scarf? - It’s 50,000 dong

A. How many

B. How much

C. What price

D. How price

5. What is this? - It is _____________

A. red jackets

B. red jacket

C. an red jacket

D. a red jacket

III/ Rewrite the following sentences

1. What does your father do? (job)

______________________________________

2. Let’s go to the bookshop. (How about)

______________________________________

3. There is a bakery near my house. (The bakery)

______________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 29

I/ Choose the odd one out

1. B

2. B

3. C

4. D

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. B

3. C

4. B

5. D

III/ Rewrite the following sentences

1. What is your grandfather’s job?

2. How about going to the bookshop?

3. The bakery is near my house

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 29. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let’s go to the bookshop!, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 nâng cao: Let’s go to the bookshop!, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 27.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 612
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm