Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let’s go to the bookshop!

Bài tập từ vựng Unit 16 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let’s go to the bookshop! do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 nâng cao: Let’s go to the bookshop! MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 16 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let’s go to the bookshop!

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Read and complete, use the words in the box

fruit

doll

books

stamps

sweets

Mai and Nam want many things. First, they go to the bookshop. They want some (1) ________. Second, they go to the post office. They want some (2) __________. Third, they go to the supermarket. They want some (3) __________ and some (4) _________. Finally, they go to the toys shop because Mai wants a new (5) _________.

II/ Look at the picture and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let’s go to the bookshop!

A. Cinema

B. School

C. Post office

2. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let’s go to the bookshop!

A. Sweet shop

B. Police station

C. Supermarket

3. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let’s go to the bookshop!

A. School

B. Bakery

C. Bank

4. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let’s go to the bookshop!

A. Museum

B. Sweet shop

C. Library

5. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let’s go to the bookshop!

A. Library

B. Toy shop

C. Book shop

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. I want to buy some books. Let’s go to the ___________.

A. coffee shop

B. book shop

C. cinema

D. supermarket

2. A sweet shop sells ___________.

A. books

B. coffee

C. sweets

D. medicine

3. Let’s go to the __________. I want to see a new film

A. bakery

B. cinema

C. theatre

D. hospital

4. Why we want to go to the ___________? - Because she wants to do exercises.

A. cinema

B. coffee shop

C. juice

D. gym

5. I’m going to buy __________ oranges for lunch.

A. little

B. any

C. some

D. a little

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16

I/ Read and complete, use the words in the box

1. books

2. stamps

3. fruit

4. sweets

5. doll

II/ Look at the picture and choose the correct answer

1. A

2. C

3. B

4. B

5. A

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. C

3. B

4. D

5. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let’s go to the bookshop!. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 24.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 1.061
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm