Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập tiếng Anh Unit 14 lớp 4 What does he look like? có đáp án

Đề ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 unit 14 What does he look like? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 unit 14 What does he look likes? có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like? đầy đủ nhất

I. Write the sentences follow the model.

1. The Vietnam is (big)_________ than Laos.

2. Mount Phanxipan is (high) _______________ than Ba Den mountain.

3. Cars are (fast) ______________ than motorbike.

4. Apples are (small) _____________ than watermelons.

5. Lake Ba Be is (large) _____________ than Hoan Kiem Lake.

6. Turtles are (slow) _______________ than rabbits

II. Read and write True or False. 

This is Jim's father. He is 42 years old. He's a doctor.  He likes playing football and riding a bike. He's tall and strong.

This is Jim's mother. She is 40 years old. She is a teacher. She like playing chess and going shopping. She's thinner and shorter than Jim's father.

1. Jim's father is forty-three years old.

2. He likes playing soccer.

3. He isn't short.

4. Jim's mother is a nurse.

5. She likes cooking.

6. Jim's father is thinner than Jim's mother.

III. Choose the correct answer. 

1. What does (he/ she) look like? - She is slim.

2. Who is (tall/ taller), Linh or Lien?

3. (Who/ What) does Peter look like?

4.  He (am/ is) tall.

5. This book ( is/ are) thicker than that one.

IV. Match each picture with each correct sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

V. Look at the picture and choose the correct answer.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

VI. Reorder the words to make correct sentences.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

VII. Write sentence basing on available word, the first one has been done for you as an example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

ĐÁP ÁN

I. Write the sentences follow the model.

1. The Vietnam is (big)___bigger______ than Laos.

2. Mount Phanxipan is (high) _____higher______ than Ba Den mountain.

3. Cars are (fast) _______faster_______ than motorbike.

4. Apples are (small) _____smaller________ than watermelons.

5. Lake Ba Be is (large) _____larger________ than Hoan Kiem Lake.

6. Turtles are (slow) _______slower________ than rabbits

II. Read and write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - True; 4 - False; 5 - False; 6 - False;

Hướng dẫn dịch

Đây là cha của Jim. Bác ấy 42 tuổi. Bác ấy là bác sĩ. Bác ấy thích chơi bóng đá và đi xe đạp. Bác ấy cao và khỏe.

Đây là mẹ của Jim. Cô ấy 40 tuổi. Cô ấy là giáo viên. Cô ấy thích chơi cờ và đi mua sắm. Cô ấy gầy và thấp hơn bố của Jim.

III. Choose the correct answer.

1. What does (he/ she) look like? - She is slim.

2. Who is (tall/ taller), Linh or Lien?

3. (Who/ What) does Peter look like?

4. He (am/ is) tall.

5. This book ( is/ are) thicker than that one.

IV - Match each picture with each correct sentence.

1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - E; 5 - C

V. Look at the picture and choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - A; 5 - B

VI. Reorder the words to make correct sentences.

1 - What does your mother look like?

2 - Is your sister slim or fat?

3 - My brother is not very young.

4 - Her father is middle-aged.

5 - Maria is very slim and tall.

VII. Write sentence basing on available word, the first one has been done for you as an example.

1 - Who is younger, your father or your mother?

- My mother is.

2 - Who is cuter, Nina’s sister or Nina’s brother?

Nina’s sister is.

3 - Who is more skinny, Barbara or Danny?

- Danny is.

4 - Who is shorter, your uncle or your aunt?

- My aunt is.

5 - Who is stronger, her dad or her mom?

- Her mom is.

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 4 Unit 14 What does he look like? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
20 18.436
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm