Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?

Bài tập ôn tập Unit 15 lớp 4 When's Children's Day?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?

1. c l _ t _ e s

2. _ a _ l _ o n

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?

3. d _ i n _

4. r _ b b _ n

Exercise 2: Write

What

Who

Where

When

1. __________ does your mother do? - She is a nurse

2. __________ is Tet? - It is January or February

3. __________ is slimmer, your sister or your brother? - My sister is

4. __________ were you last weekend? - I was at home

5. __________ does your brother look like? - He is young

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. When _________ Christmas? - It’s on the twenty-fifth of December

A. be

B. am

C. is

D. are

2. The baby is so cute. How __________ is he?

A. size

B. old

C. age

D. length

3. I ________ new clothes at Tet

A. wears

B. wear

C. wearing

D. to wear

4. I want _______ cakes and sweets for Christmas Day

A. any

B. a

C. some

D. an

5. People watch __________ at Times Square on New Year Eve

A. firework display

B. fireworks display

C. firework displays

D. fireworks displays

6. I get lucky money __________ my grandparents at Tet

A. in

B. on

C. from

D. at

7. What are you doing? - I ____________ my house

A. decorate

B. decorates

C. decorating

D. am decorating

8. Hi, Julia. You __________ very smart today!

A. looks

B. are looking

C. look

D. looking

Exercise 4: Read the following text and choose true (T) or false (F)

My favorite holiday us Christmas. My mom and my dad often buy us a lot of presents. My sister and I often decorate the Christmas tree and the house. We have so much fun. We celebrate the holiday with our grandparents the day before Christmas. On Christmas day, my sister and I get up and open the presents under the Christmas tree.

1. My favorite holiday is New Year

2. My mom and my dad often decorate the Christmas tree and the house

3. We celebrate with our grandparents the day before Christmas

4. There are presents under the Christmas tree

5. I stay up late to open the presents

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. wears/ at/ new/ She/ clothes/ Tet/ ./

________________________________________

2. get/ I/ money/ my/ lucky/ parents/ from/./

________________________________________

3. is/ National/ the/ Teacher’s Day?/ When

________________________________________

Exercise 6. Read the passage and do the following tasks.

Hello, I am Trang. It’s Tet soon. It is on the first day of the Lunar New Year in Viet Nam. Before Tet, People clean their houses and paint the walls. They also make Banh chung and buy many kinds of biscuits. Parents usually buy their children new clothes. And the children get lucky money from their parents. On New Year’s Eve, People gather to watch Firework display. I love Tet very much.

Answer the questions.

1. When is Tet holiday in Viet Nam?

.......................................................................................

2. Do they make Banh chung?

............................................................................................

3. What do they do on the New Year's Eve?

..................................................................................................

4. Who receives lucky money?

...........................................................................................................

5. Does she love Tet?

...........................................................................................................

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

1. Clothes

2. Balloon

3. Drink

4. Ribbon

Exercise 2: Write

1. What

2. When

3. Who

4. Where

5. What

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. B

3. B

4. C

5. B

6. C

7. D

8. C

Exercise 4: Read the following text and choose true (T) or false (F)

1. F

2. F

3. T

4. T

5. F

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. She wears new clothes at Tet

2. I get lucky money from my parents

3. When is the National Teacher’s Day?

Exercise 6. Read the passage and do the following tasks.

1 - It is on the first day of the Lunar New Year in Viet Nam.

2 - Yes, they do.

3 - They gather to watch Firework display.

4 - The children get lucky money from their parents.

5 - Yes, she does.

Google dịch

Xin chào, tôi là Trang. Sắp Tết rồi. Đó là vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Trước Tết, mọi người dọn dẹp nhà cửa và sơn tường. Họ làm bánh chưng và mua nhiều loại bánh quy. Cha mẹ thường mua quần áo mới cho con cái của họ. Còn những đứa trẻ thì được bố mẹ lì xì. Vào đêm giao thừa, mọi người tụ tập để xem bắn pháo hoa. Tôi yêu Tết lắm.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?. Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 15 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới.

Đánh giá bài viết
12 4.485
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm