Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 15 lớp 4 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 4: When’s Children’s Day? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 15 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?

1. c l _ t _ e s

2. _ a _ l _ o n

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?

3. d _ i n _

4. r _ b b _ n

Exercise 2: Write

What

Who

Where

When

1. __________ does your mother do? - She is a nurse

2. __________ is Tet? - It is January or February

3. __________ is slimmer, your sister or your brother? - My sister is

4. __________ were you last weekend? - I was at home

5. __________ does your brother look like? - He is young

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. When _________ Christmas? - It’s on the twenty-fifth of December

A. be

B. am

C. is

D. are

2. The baby is so cute. How __________ is he?

A. size

B. old

C. age

D. length

3. I ________ new clothes at Tet

A. wears

B. wear

C. wearing

D. to wear

4. I want _______ cakes and sweets for Christmas Day

A. any

B. a

C. some

D. an

5. People watch __________ at Times Square on New Year Eve

A. firework display

B. fireworks display

C. firework displays

D. fireworks displays

6. I get lucky money __________ my grandparents at Tet

A. in

B. on

C. from

D. at

7. What are you doing? - I ____________ my house

A. decorate

B. decorates

C. decorating

D. am decorating

8. Hi, Julia. You __________ very smart today!

A. looks

B. are looking

C. look

D. looking

Exercise 4: Read the following text and choose true (T) or false (F)

My favorite holiday us Christmas. My mom and my dad often buy us a lot of presents. My sister and I often decorate the Christmas tree and the house. We have so much fun. We celebrate the holiday with our grandparents the day before Christmas. On Christmas day, my sister and I get up and open the presents under the Christmas tree.

1. My favorite holiday is New Year

2. My mom and my dad often decorate the Christmas tree and the house

3. We celebrate with our grandparents the day before Christmas

4. There are presents under the Christmas tree

5. I stay up late to open the presents

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. wears/ at/ new/ She/ clothes/ Tet/ ./

________________________________________

2. get/ I/ money/ my/ lucky/ parents/ from/./

________________________________________

3. is/ National/ the/ Teacher’s Day?/ When

________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

1. Clothes

2. Balloon

3. Drink

4. Ribbon

Exercise 2: Write

1. What

2. When

3. Who

4. Where

5. What

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. B

3. B

4. C

5. B

6. C

7. D

8. C

Exercise 4: Read the following text and choose true (T) or false (F)

1. F

2. F

3. T

4. T

5. F

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. She wears new clothes at Tet

2. I get lucky money from my parents

3. When is the National Teacher’s Day?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 4: When’s Children’s Day?, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 3.281
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm