Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Unit 11 lớp 4 What time is it? Online

Bài tập tiếng Anh 4 unit 11 What time is it? online

Bài tập unit 11 tiếng Anh lớp 4 What time is it? có đáp án tổng hợp lượng kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh unit 11 lớp 4 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer.
 • 1. ________ is it, Mom? - It’s eight o’clock.
 • 2. You house _______ big and beautiful. It’s new, too.
 • 3. My mother often ____ at 5 o’clock.
 • 4. I go to school at _______.
 • 5. What time does she go to bed? - She ______ at 10 p.m.
 • Read and write YES or NO.

  Hi, I’m Hang. I study at Hoa Sen Primary School. I usually get up at 6.50. After breakfast, I walk to school at 7.30. My school starts at 8.00. My friends and I play badminton at break time. We have four subjects in the afternoon. The school finishes at 4.30.

 • 1. Hang is a pupil at Hoa Sen Primary School.
 • 2. She usually gets up at seven a.m.
 • 3. She goes to school at seven fifteen.
 • 4. Hang and her friends play badminton at break time.
 • 5. Her school day finishes at four thirty.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
14
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm