Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Bài tập Unit 15 lớp 4: When's Children's Day? có đáp án

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh Unit 15 lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 mới khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi cũng như ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 15 lớp 4 hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Match each activity with each festival.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Task 2. Reorder the word to make a complete sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Task 3. Circle the mistake in each sentence then write the correct one.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Task 4. Write sentences basing on available words, the first one has been done for you as an example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Task 5. Read and complete.

It's Tet today. Quan has lots of fun with his family. Before Tet, his family goes to the shopping mall and buys a lot of things such as candies, sweets, vegetable, beef  and flowers. During Tet, Quan visits his grandparents and relatives. He also can eat many delicious food. He loves Tet.

1. It's Tet ________.

2. ________ goes to the shopping mall and _________________.

3. Quan _____________ and relatives.

4. He also can eat ______________.

5. He _____ Tet.

Task 6. Complete the sentence. 

1. ______ is Children's Day? - It's on the _____ of June.

2. _______ does Linh do at Tet? - She decorates the ______.

3. When's ___________ _________? It's on the twentieth of November?

4. They _______ Chung cake at Tet.

5. What do you do ______ Christmas?

Task 7. Reorder the words to complete the sentence. 

1. Hung/ like/ be/ would/ in/ What/ the/ to/ future?

_______________________________________________

2. be/ like/ to/ would/ engineer/ He/ an.

_______________________________________________

3. to/ would/ like/ he/ work/ Where?

_______________________________________________

4. would/ to/ she/ doctor/ Why/ like/ a/ be?

_______________________________________________

5. work/ Who/ would/ like/ you/ to/ with?

_______________________________________________

6. brother/ Would/ be/ your/ like/ footballer/ to/ a?

_______________________________________________

Task 8. Complete the dialogue with the following words.

Eat – when – sing – party – do

A: (1) .................... is Children’s Day?

B: It’s on the first of June.

A: What do you usually (2) ........................... ?

B: We (3) ............................. and dance.

A: Do you have a (4) ............................ ?

B: Oh, yes. We (5) .............................. fruit and cakes.

A: That’s fun.

ĐÁP ÁN

Task 1. Match each activity with each festival.

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - E; 5 - D

Task 2. Reorder the word to make a complete sentence.

1 - When does New Year’s take place?

2 - What do they do on Children’s Day?

3 - Do the children go to school on Children’s Day?

4 - When’s the National Teacher’s Day?

5 - It is Valentine Day today.

Task 3. Circle the mistake in each sentence then write the correct one.

1 - They’re thành It’s

2 - Thay dấu hỏi (?) thành dấu chấm (.)

3 - Down thành Up

4 - watching thành watch

5 - Yes, they have thành Yes, they do

Task 4. Write sentences basing on available words, the first one has been done for you as an example.

1 - When is Christmas?

It is on December 25th.

2 - When is May Day?

It is on May 1st.

3 - When is New Year’s Day?

It is on January 1st.

4 - When is Valentine’s Day?

It is on February 14th.

5 - When is Children’s Day?

It is on June 1st.

Task 5. Read and complete.

It's Tet today. Quan has lots of fun with his family. Before Tet, his family goes to the shopping mall and buys a lot of things such as candies, sweets, vegetable, beef and flowers. During Tet, Quan visits his grandparents and relatives. He also can eat many delicious food. He loves Tet.

1. It's Tet ___today_____.

2. ___Quan's family_____ goes to the shopping mall and ________buys a lot of things_________.

3. Quan ______visits his grandparents_______ and relatives.

4. He also can eat ________many delicious food______.

5. He __loves___ Tet.

Hướng dẫn dịch

Hôm nay là Tết. Quân có nhiều niềm vui bên gia đình. Trước Tết, gia đình anh đi mua sắm và mua rất nhiều thứ như bánh kẹo, bánh kẹo, rau củ, thịt bò và hoa. Trong dịp Tết, Quân về thăm ông bà nội và họ hàng. Anh ấy cũng có thể ăn nhiều thức ăn ngon. Anh ấy yêu Tết.

Task 6. Complete the sentence.

1. __When____ is Children's Day? - It's on the __first___ of June.

2. ___What____ does Linh do at Tet? - She decorates the _house_____.

3. When's _____Teachers'______ ___Day______? It's on the twentieth of November?

4. They ___make____ Chung cake at Tet.

5. What do you do ___on___ Christmas?

Task 7. Reorder the words to complete the sentence.

1. Hung/ like/ be/ would/ in/ What/ the/ to/ future?

____What would Hung be like in the future?_____

2. be/ like/ to/ would/ engineer/ He/ an.

_____He would like to be an engineer.___________

3. to/ would/ like/ he/ work/ Where?

___Where would he like to work?_________

4. would/ to/ she/ doctor/ Why/ like/ a/ be?

_____Why would she like to be a doctor?__________

5. work/ Who/ would/ like/ you/ to/ with?

____Who would you like to work with?_________

6. brother/ Would/ be/ your/ like/ footballer/ to/ a?

____Would your brother be like a footballer?_____

Task 8. Complete the dialogue with the following words.

Eat – when – sing – party – do

A: (1) ..........When.......... is Children’s Day?

B: It’s on the first of June.

A: What do you usually (2) .............do.............. ?

B: We (3) .................sing............ and dance.

A: Do you have a (4) ..........party.................. ?

B: Oh, yes. We (5) .............eat................. fruit and cakes.

A: That’s fun.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 4 Unit 15 When's Children Day? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
47 20.107
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm