Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Tiếng Anh Unit 15 lớp 4: When's Children's Day?

Đề ôn tập Unit 15 tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm học 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 thường gặp khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 nâng cao kỹ năng tiếng Anh 4 hiệu quả.

I. Read and match.

1. decorateA. new clothes
2. wearB. the house
3. getC. banh chung
4. visitD. lucky money
5. makeE. teachers and friends

II. Look and write.

When; watch; decorate; of; twenty - fiffth

6. When is Children’s Day?

- It’s on the first ______ June.

7. _______ is Teachers’ Day?

- It’s on the twentieth of November.

8. What do you usually do before Tet?

- We ___________ the house.

9. When is Christmas?

- It’s on the _______ of December.

10. What do Phong and his sister often do in the New Year’s Eve?

- They __________ firework displays.

III. Read and complete with no more than three words.

It’s the New Year’s Eve. It is nearly midnight. Nam and his father are watching the firework display by Hoan Kiem Lake. They are colorful and beautiful. Nam is happy because New Year is coming. He is having a big party at home. He is wearing new and beautiful clothes, and getting lucky money from his parents. He likes Tet very much.

11. Nam and his father are watching ____________ .

12. The firework displays are ____________.

13. He is wearing ____________ clothes.

14. He is getting __________________.

15. He likes _______________.

IV. Order the words.

16. Teacher’s Day / is / when / ?

17. on / do / you / what / Children’s Day / do /?

18. It’s / of / twentieth / the / November / on / .

19. eat / a lot of / banh chung / I / .

20. our / we / give / beautiful flowers / on / teacher / Teacher’s Day /.

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - E; 5 - C

II. Look and write.

6 - of; 7 - When; 8 - decorat3; 9 - twenty-fifth; 10 - watch

III. Read and complete with no more than three words.

11 - the firwork display;

12 - colorful and beautiful;

13 - new and beautiful;

14 - lucky money;

15 - Tet very much;

IV. Order the words.

16 - When is Teacher's Day?

17 - What do you do on Children's Day?

18 - It's on the twentieth of November.

19 - I eat a lot of Banh chung.

20 - We give our teacher beautiful flowers on Teacher's Day.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh 4 Unit 15 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
17 3.135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm