Bài tập Unit 6 lớp 4 nâng cao Where’s your school?

Bài tập Unit 6 lớp 4 Where’s your school? có đáp án

Bài tập tiếng Anh 4 Unit 6 nâng cao: Where’s your school? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án giúp các em học sinh lớp 4 cải thiện những kỹ năng làm bài tập tiếng Anh cơ bản.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school? có đáp án tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm unit 6 Where's your school? SGK tiếng Anh lớp 4 tập 1 và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school? đầy đủ nhất

Bài tập Unit 6 lớp 4 nâng cao: Where’s your school?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and write

Bài tập Unit 6 lớp 4 nâng cao: Where’s your school?

Bài tập Unit 6 lớp 4 nâng cao: Where’s your school?

Bài tập Unit 6 lớp 4 nâng cao: Where’s your school?

1. _ _ _ _ _ _

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. _ _ _

Bài tập Unit 6 lớp 4 nâng cao: Where’s your school?

Bài tập Unit 6 lớp 4 nâng cao: Where’s your school?

Bài tập Unit 6 lớp 4 nâng cao: Where’s your school?

4. _ _ _ _ _ _

5. _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. _ _ _ _

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. street

B. road

C. avenue

D. train

2. A. pupil

B. classroom

C. friend

D. classmate

3. A. study

B. cat

C. rabbit

D. puppy

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. ________ class are you in? - I am in Class 4A1.

A. When

B. Where

C. Which

D. What

2. Where is your sister? - She’s in the living room. She’s _________ TV.

A. see

B. watch

C. seeing

D. watching

3. What’s the date today? - It’s ________ eleventh of November.

A. a

B. the

C. an

D. X

4. ________ is your school? - It’s on Chu Van An street

A. Where

B. How

C. When

D. What

5. James likes __________ Maths very much.

A. learn

B. to learns

C. learns

D. learning

6. How many ________ do you have at school? - I have four

A. subject

B. sabject

C. subjects

D. sabjects

7. What can you do? - I can skip. I can _______ a bike, too.

A. ride

B. walk

C. go

D. drive

8. We are late for school. ______ run!

A. Let

B. Let is

C. Let’s

D. Lets

Exercise 4: Read the text and answer the following the question

My name’s Peter. I’m in grade 5A. I study at the State Primary School. I go to school from Monday to Friday. Every day I get up at six o’clock. I have breakfast at six thirty and go to school at seven o’clock. I come home at four thirty. I watch TV from five thirty to six o’clock. I do homework in the evening. I go to bed at ten.

1. Does Peter go to school on Wednesday?

_______________________________________________________

2. What time does he get up in the morning?

_______________________________________________________

3. What time does he have breakfast?

_______________________________________________________

4. Does he watch TV at four o’clock?

_______________________________________________________

5. What time does he go to bed?

_______________________________________________________

Exercise 5: Match

1. Where’s your school?

A. Yes, I do. I would like to become an English teacher

2. What’s your favorite subject?

B. It’s on Xuan Thuy street

3. Do you like learning English?

C. It’s Vietnamese

Exercise 6: Reorder the words to have correct sentences

1. some/ her/ tall/ There/ school./ are/ trees/ in/

________________________________________________

2. is/ very/ small/ My/ beautiful./ school/ but/

________________________________________________

3. time/ do/ do/ your/ What/ homework?/ you/

________________________________________________

Exercise 7: Make the questions to the underlined parts

1. Their school is in Hamilton Street

________________________________________________

2. No, he can’t. He can’t ride a bike.

________________________________________________

Exercise 8. Fill the blanks to complete the sentence. 

1. We like ______________ rope.

2. My ______________ is Le Thai Tong Primary School.

3. I am in ______________ 4B2.

4. My friend’s school is in Dich Vong Hau ______________ .

5. My aunt lives in Da Nang ______________ .

6. Lan’s school is  ______________ 56 Duy Tan..

7. Where do you ______________ ? - I am from Thai Binh province.

8. They like reading ______________ . I always read book when I have free time.

9. What class ______________ he in? - He is in class 4A1.

10. I go to ______________ from Monday to Friday. I don't go to school at the weekends.

-The end-

Đáp án Bài tập tiếng Anh Unit 6 lớp 4 nâng cao Where’s your school?

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 4: Where’s your school? MỚI

Exercise 1: Look at the picture and write

1. school

2. classroom

3. pen

4. rubber

5. school bag

6. book

Exercise 2: Choose the odd one out

1. D

2. B

3. A

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. D

3. B

4. A

5. D

6. C

7. A

8. C

Exercise 4: Read the text and answer the following the question

1. Yes, he does

2. He gets up at six o’clock

3. He has breakfast at six thirty

4. No, he doesn’t

5. He goes to bed at ten

Exercise 5: Match

1. B

2. C

3. A

Exercise 6: Reorder the words to have correct sentences

1. There are some tall trees in her school.

2. My school is small but beautiful.

3. What time do you do your homework?

Exercise 7: Make the questions to the underlined parts

1. Where is their school?

2. Can he ride a bike?

Exercise 8. Fill the blanks to complete the sentence.

1. We like ________skipping______ rope.

2. My _______school_______ is Le Thai Tong Primary School.

3. I am in _______class_______ 4B2.

4. My friend’s school is in Dich Vong Hau ____street__________ .

5. My aunt lives in Da Nang _______city_______ .

6. Lan’s school is ________at______ 56 Duy Tan..

7. Where do you _____from_________ ? - I am from Thai Binh province.

8. They like reading _______books_______ . I always read book when I have free time.

9. What class ________is______ he in? - He is in class 4A1.

10. I go to ____school__________ from Monday to Friday. I don't go to school at the weekends.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 6 lớp 4 nâng cao: Where’s your school? có đáp án. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 4: Where’s your school?,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4 đầy đủ các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
22 7.317
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm