Bài tập Unit 5 lớp 4 nâng cao: Can you swim?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 5 lớp 4 có đáp án

Bài tập Unit 5 lớp 4 nâng cao: Can you swim? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Unit 5 lớp 4 nâng cao: Can you swim?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. sugar

B. see

C. sing

D. snake

2. A. watch

B. wet

C. worm

D. two

3. A. peach

B. lunch

C. ache

D. march

Exercise 2: Choose the best answer

1. two - the _______/ twelve - the _________

A. second - twelveth

B. second - twelfth

C. twoth - twelveth

D. twoth - twelfth

2. She ________ music after school

A. listen to

B. listen with

C. listens with

D. listens to

3. Can you play volleyball? - No, I _______ But I can play football

A. can

B. can’t not

C. can’t

D. cans not

4. How many books ______ there on the bookshelf?

A. be

B. is

C. am

D. are

5. My father ________ like cooking. He can’t cook

A. don’t

B. doesn’t

C. do

D. does

6. Can you ______ badminton?

A. play

B. do

C. does

D. plays

7. What is the ______ today? - It’s May _________.

A. day - 2nd

B. dates - 2nd

C. day - 2nd

D. date - 2nd

8. What does she often do _______ Saturday? - She often plays chess.

A. in

B. at

C. on

D. with

Exercise 3: Write the opposite sentences

1. We are from Japan

_________________________________________

2. I cannot dance hip -hop

_________________________________________

3. Linh plays chess on Sundays

_________________________________________

4. My brother can draw

_________________________________________

5. My classmates can skip

_________________________________________

Exercise 4: Read and write the answers

My name is Phong. I am ten years old. I am Vietnamese. These are my friends. They are English. They can do different things. This is Jane. She can play the piano. She often plays the piano at school parties. This is Jill. She can swim. That is Ann. She cannot swim, but she can ride a bike. I can dance. I want to be a dancer.

1. What nationality is Phong?

_________________________________________

2. What can he do?

_________________________________________

3. What can Jill do?

_________________________________________

4. What can Ann do?

_________________________________________

5. What can Jane do?

_________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. can/ fluently./ brother/ English/ speak/ My/./

_________________________________________

2. can/ John?/ do,/ you/ What

_________________________________________

3. sing/ dance./ can/ she/ but/ Mary/ can’t/

_________________________________________

Exercise 6: Correct one mistake in each of the following sentences

1. Lan can skates

_________________________________________

2. I can not ride a bike

_________________________________________

3. What day it is tomorrow?

_________________________________________

-The end-

Bài tập Unit 5 lớp 4 nâng cao: Can you swim?

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A

2. D

3. C

Exercise 2: Choose the best answer

1. B

2. C

3. C

4. D

5. B

6. A

7. D

8. C

Exercise 3: Write the opposite sentences

1. We aren’t from Japan

2. I can dance hip -hop

3. Linh doesn’t play chess on Sundays

4. My brother can’t draw

5. My classmates can’t skip

Exercise 4: Read and write the answers

1. He is Vietnamese

2. He can dance

3. She can swim

4. She can ride a bike

5. She can play the piano

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. My brother can speak English fluently

2. What can you do, John?

3. Mary can sing but she can’t dance

Exercise 6: Correct one mistake in each of the following sentences

1. Lan can skate

2. I cannot ride a bike

3. What day is it tomorrow?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 5 lớp 4 nâng cao: Can you swim?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 7,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 3.031
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm