Bài tập Unit 19 lớp 4 What animal do you want to see?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 19 What animal do you want to see? có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 19 lớp 4 What animal do you want to see? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 4 unit 19 What animal do you want to see? có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 4 mới Unit 19 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Exercise 1: Add one letter to have correct words.

1. GI_AFFE

A. G

B. D

C. P

D. R

2. ANIM_L

A. E

B. O

C. A

D. I

3. _PORTY

A. X

B. S

C. T

D. Z

4. S_EET

A. B

B. W

C. T

D. M

5. CROCO_ILE

A. D

B. S

C. B

D. N

Exercise 2: Complete the word with missing letters.

1. They don't like elephants because they are _ _lky.

A. lu

B. pu

C. tu

D. bu

2. Would you like some orange _ _ice, Tom?

A. du

B. ju

C. mu

D. nu

3. We often play volleyball with friends _ _ter school.

A. fa

B. ef

C. af

D. fe

Exercise 3: Choose the best option to complete the sentence.

1. _____ are Peter and Mary? - They are at the school party.

A. Who

B. What

C. Where

D. What time

2. _____ is the T-shirt over there? - It's 200.000 dong,

A. Why

B. How much

C. How

D. What

3. _____ do you prefer, badminton or football?

A. Where

B. How

C. Why

D. Which

4. My brother goes _____ in the summer.

A. fishing

B. fish

C. to fish

D. fishes

5. I often do my homework ______ the evening.

A. from

B. at

C. in

D. on

Exercise 4: Circle the mistake in each sentence.

1. Where do you want to see tigers, Tom? - Because they are beautiful.

A. Where

B. want

C. Because

D. beautiful

2. Your T-shirt is very nice. Who much is it?

A. Your

B. very

C. Who

D. is

3. We are going to the swetshop. Do you like going there with us?

A. We

B. swetshop

C. like

D. us

Exercise 5:  Read the text and choose the correct answer.

Hello everyone. My name is Phong. Today is Saturday. I don't have to go to school on Saturday and Sundays. Today I am going to the zoo with my friends: Hoang and Tuan. Hoang is feeding monkeys. He likes monkeys very much because they are fast and intelligent. Tuan likes elephants because they are beautiful and gentle. We don't like crocodiles because they are scary.

1. Phong doesn't go to school on ______ .

A. Tuesday

B. Saturday

C. Sundays

D. B & C

2. What is Hoang doing?

- He is feeding ______.

A. monkeys

B. tigers

C. lions

D peacocks

3. What animals don't they like?

- They don't like ______ .

A. bears

B. giraffes

C. crocodiles

D. rabbits

4. What animal does Hoang like?

A. elephants

B. monkey

C. crocodiles

D. zoo

5. What animal don't they like?

A. elephants

B. monkey

C. crocodiles

D. zoo

Rewrite the sentences.

1. Let’s go to the zoo.

What about……………………………………………………………

2. I want to see tigers and bears.

I’d ……………………………………………………………………..

3. How much does the pair of jeans cost?.

How ……………………………………………………………………..

4. What does your mother do?.

What is …………………………………………………………………..

5. She likes going to the zoo on the weekends.

She enjoys ………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Add one letter to have correct words.

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - B; 5 - A;

Exercise 2: Complete the word with missing letters.

1 - D; 2 - B; 3 - C;

Exercise 3: Choose the best option to complete the sentence.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

Exercise 4: Circle the mistake in each sentence.

1 - A; 2 - C; 3 - B;

Exercise 5: Read the text and choose the correct answer.

1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - B; 5 - C

Google dịch

Chào mọi người. Tôi tên là Phong. Hôm nay là thứ bảy. Tôi không phải đi học vào thứ bảy và chủ nhật. Hôm nay em cùng các bạn đi chơi sở thú: Hoàng và Tuấn. Hoàng đang cho khỉ ăn. Anh ấy rất thích khỉ vì chúng nhanh nhẹn và thông minh. Tuấn thích voi vì chúng đẹp và hiền. Chúng tôi không thích cá sấu vì chúng rất đáng sợ.

Rewrite the sentences.

1. Let’s go to the zoo.

What about………going to the zoo…………?

2. I want to see tigers and bears.

I’d …………like to see tigers and bears.…………..

3. How much does the pair of jeans cost?.

How ……………much is the pair of jeans?………………..

4. What does your mother do?.

What is …………your mother's job?……………..

5. She likes going to the zoo on the weekends.

She enjoys ……………going to the zoo on the weekends.……………

Trên đây là Bài tập tiếng Anh Unit 19 lớp 4 What animal do you want to see? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

* Xem thêm: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 unit 19 What animal do you want to see?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 What animal do you want to see?

Đánh giá bài viết
20 3.752
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm