Bài tập Unit 16 lớp 4 nâng cao: Let’s go to the bookshop!

Ôn tập nâng cao Unit 16 lớp 4 có đáp án

Bài tập Unit 16 lớp 4 nâng cao: Let’s go to the bookshop! do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 4 ôn tập và củng cố kiến thức Unit 16 trong chương trình tiếng Anh lớp 4 mới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toánmôn Tiếng Việt lớp 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập Unit 16 lớp 4 nâng cao:

Let’s go to the bookshop!

I. Put the word under the correct picture:

Bài tập Unit 16 lớp 4 nâng cao: Let’s go to the bookshop! Bài tập Unit 16 lớp 4 nâng cao: Let’s go to the bookshop! Bài tập Unit 16 lớp 4 nâng cao: Let’s go to the bookshop!
1. ......................... 2. ......................... 3. .........................
Bài tập Unit 16 lớp 4 nâng cao: Let’s go to the bookshop! Bài tập Unit 16 lớp 4 nâng cao: Let’s go to the bookshop! Bài tập Unit 16 lớp 4 nâng cao: Let’s go to the bookshop!
4. ......................... 5. ......................... 6. .........................

II. Circle odd one out:

7. a. bookshop b. post office c.cinema d.children’s day
8. a. honey b. cake c. sweet d. park
9. a. bakery b. food stall c. clothes d. pharmacy
10. a. Why b. Where c. What d. want

III. Put the words in the right order:

11. Let’s/ to/ go/ bakery/ the/.

......................................................

12. my/ I/ mother/ want/ and/ to/ go/ the/ to/ supermarket.

......................................................

13. you/ do/ want/ to/ go/ the/ cinema/ with/ me/to?

......................................................

14. go/ do/ you/ to/ to/ why/ the/ pharmacy/ want?

......................................................

15. buy/ I/ to/ some/ because/ want/ medicine.

......................................................

IV. Choose the best answer:

16. Mary _______ at the bookshop. She wants to buy some books.

a. am b. are c. is d. be

17. - Why ________ she want to go to cinema?

- Because she wants to watch a film with her friends.

a. do b. does c. don’t d. did

18. _________ you like to go to cinema with me? - Yes, I’d love to.

a. Do b. Which c. Would d. Why

19. My mother is a nurse. She takes care ______ patients.

a. at b. of c. in d. on

20. My mother is ___________ in the kitchen.

a. cooking b. cook c. cooked d. cooks

V. Write the sentences:

21. A: I want to see tigers, monkeys and elephants.

B: ..........................................................................................................…

22.A: I want to see a cartoon.

B: .............................................................................................................

23. A: I want to buy some bread.

B: .............................................................................................................

24. A: I want to buy some food and fruit.

B: .............................................................................................................

25. A: I want some books.

B: .............................................................................................................

VI. Read and complete, use the words in the box:

because buy go weekend film

Today is Saturday. Phong and Thu don’t have to (26)______ to school. They go to many places in the city. Firstly, they go to the supermarket (27)______ they want to (28)______ some food and vegetables. Next, they go to cinema because they want to watch an interesting (29)____. Then they go home and have a nice (30)______.

-The end-

Đáp án bài tập Unit 16 lớp 4 nâng cao

I. Put the word under the correct picture:

1. bookshop

2. zoo

3. supermarket

4. cinema

5. museum

6. bakery

II. Circle odd one out:

7-d

8-d

9-c

10-d

III. Put the words in the right order:

11. Let’s go to the bakery

12. My mother and I want to go to the supermarket

13. Do you want to go to the cinema with me?

14. Why do you want to go to the pharmacy?

15. I want to buy some medicine.

IV. Choose the best answer:

16-c

17-b

18-c

19-b

20-a

V. Write the sentences:

21. Let’s go to the zoo.

22. Let’s go to the cinema.

23. Let’s go to the bakery

24. Let’s go to the supermarket

25. Let’s go to the bookshop.

VI. Read and complete, use the words in the box:

26. go

27. because

28. buy

29. film

30. weekend

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 16 lớp 4 nâng cao: Let’s go to the bookshop!. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!, Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 16 chương trình mới: Let's go to the bookshop ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 1.937
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm