Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 2 năm 2019 - 2020 số 2

Đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 khác nhau giúp các em rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Task 1. Odd one out:

1. A. motherB. teacherC. fatherD. brother
2. A. niceB. fatherC. grandfatherD. mother
3. A. bathroomB. bedroomC. bedD. kitchen
4. A. classroomB. living roomC. dinning roomD. kitchen
5. A. pondB. yardC. schoolD. garden
6. A. behindB. inC. forD. at
7. A. posterB. wallC. pictureD. map
8. A. chairB. deskC. roomD. table

Task 2. Choose the correct answer.

1. What are they doing? –They are_____ paper boat.

A. doing

B. making

C. playing

2.Has she got any pets? –No, she_____.

A. has

B. hasn’t

C.haven’t

3.How many______are there in your bedroom? –There are two.

A. chair

B.chairs

C.x

4. What’s Mai doing? –She______.

A. playcycling

B. cycling

C. cycles

5. How old is your_______? – He’s thirty-four.

A. sister

B. mother

C. father

6. What is the----------today?

A. activity

B. colour

C. weather

7. --------- many cats do you have ?

A .Why

B. How

C.What

8. what_____are your dogs ? –They are black and white

A. colour

B. yellow

C. sunny

9.……………is that man ? -He is my father

A. Who

B. What

C. He

D. His

10. My brother is twelve years………

A. age

B. how

C. old

D. new

Task 3. Reorder.

1.the /book /There /a /is /on /table.

…………………………………………………

2. brother/ does/ ball ? /your /have / a

…………………………………………………

3. is/ the/ between/ poster/ The/ photo/ the/ and/ map

………………………………………………..

4. any/ Are/ tables/ there/ living room?/ the/ in

…………………………………………………

5. rooms/ How/ are/ many/ the/ there/house?/ in/ your/

…………………………………………………

6. old/ mother? /your / How /is /

…………………………………………………

7. house. /the / There / garden /is /behind /a /

…………………………………………………

8. robots ./ have / I / two / a / kite / and

…………………………………………………

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out:

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - C; 6 - C; 7 - B; 8 - C;

Task 2. Choose the correct answer.

1 - B; 2 - B; 3 - B; 4 - B; 5 - C;

6 - C; 7 - B; 8 - A; 9 - A; 10 - C;

Task 3. Reorder.

1 - There is a book on the table.

2 - Does your brother have a ball?

3 - The poster is between the photo and the map.

4 - Are there any tables in the living room?

5 - How may rooms are there in your house?

6 - How old is your mother?

7 - There is a garden behind the house.

8 - I have a kite and two robots.

Trên đây là Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 510
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm