Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 18

Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 18 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 11 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 18

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 18

I have ___________ at half past six

A. breakfast

B. homework

C. school

D. cake

2. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 18

I have _________ at twelve thirty

A. breakfast

B. dinner

C. brunch

D. lunch

3. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 18

I go to ________ at seven o’clock

A. cinema

B. bank

C. school

D. museum

Exercise 2: Circle the correct words

1. Sleeping in/ at night

2. He has breakfast on/ at 7 o’clock

3. She has maths on/ at Wednesday

4. They sometimes watch TV on/ in the evening.

5. She gets up on/ at 7 o’clock

Exercise 3: Correct the mistakes

1. What time do Mary go to bed?

______________________________________________

2. We are later for school. Let’s run

______________________________________________

3. I does my homework at seven in the evening

______________________________________________

4. Hello! I’m Giang. I am from Vietnamese

______________________________________________

Exercise 4: Answer the question and write the time

What’s time is it?

1. 7:00

It’s ___________________________

2. 10:30

It’s ___________________________

3. 8:15

It’s ___________________________

4. 1: 45

It’s ___________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. I/ a/ at/ Phan Dinh Giot/ Primary/ pupil/ School/ am/ ./

__________________________________________________

2. she/ go/ to/ What/ time/ does/ school/ ?/

__________________________________________________

3. It/ for/ is/ time/ breakfast/ ./

__________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 18

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. A

2. D

3. C

Exercise 2: Circle the correct words

1. Sleeping at night

2. He has breakfast at 7 o’clock

3. She has maths on Wednesday

4. They sometimes watch TV in the evening.

5. She gets up at 7 o’clock

Exercise 3: Correct the mistakes

1. do => does

2. later => late

3. does => do

4. Vietnamese => Vietnam

Exercise 4: Answer the question and write the time

1. It’s seven o’clock

2. It’s ten thirty

3. It’s eight fifteen

4. It’s a quarter to two

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. I am a pupil at Phan Dinh Giot Primary School.

2. What time does she go to school?

3. It is time for breakfast.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 18. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 662
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm