Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 4: Where were you yesterday?

Bài tập từ vựng Unit 10 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 4: Where were you yesterday? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 4: Where were you yesterday?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 4: Where were you yesterday?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Match

1.Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 4: Where were you yesterday?

A. Paint a picture

2.Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 4: Where were you yesterday?

B. Water flowers

3.Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 4: Where were you yesterday?

C. Play soccer

4.Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 4: Where were you yesterday?

D. Play badminton

5.Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 4: Where were you yesterday?

E. Wash dishes

Exercise 2: Write

in

on

at

1. __________ home

2. __________ the playground

3. __________ the beach

4. __________ the zoo

5. __________ the library

Exercise 3: Choose the odd one out

1. A. park

B. ruler

C. rubber

D. book

2. A. dog

B. peacock

C. flower

D. tiger

3. A. badminton

B. nice

C. football

D. volleyball

4. A. teacher

B. doctor

C. city

D. farmer

5. A. run

B. go

C. play

D. water

Exercise 4: Choose the correct answer

1. She doesn’t like Maths _ _cause it’s difficult

A. de

B. da

C. ba

D. be

2. We often go ____________ when we are free

A. skating

B. playing

C. skate

D. play

3. We learns lots of interesting _ _bjects at school

A. su

B. sa

C. se

D. so

4. What ______ is your house? It’s red and blue

A. kind

B. colour

C. size

D. hight

5. ________ were the children? -They were in the park

A. When

B. What

C. Why

D. Where

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 4

Exercise 1: Match

1. C

2. A

3. B

4. E

5. D

Exercise 2: Write

1.____at______ home

2.____in______ the playground

3.____on______ the beach

4.____at______ the zoo

5.____in______ the library

Exercise 3: Choose the odd one out

1. A

2. C

3. B

4. C

5. D

Exercise 4: Choose the correct answer

1. D

2. A

3. A

4. B

5. D

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 4: Where were you yesterday?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 4: What are they doing?,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 287
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm