Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 28

Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 28 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 nâng cao: Let’s go to the bookshop! MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 16 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 28

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Read and complete

because

no

let’s

bookshop

want

Mai: I (1) ____________ to buy some fruits. Let’s go to the supermarket

Linda: I don’t want to go to the supermarket. I want to go to the (2) ___________.

Mai: Why do you want to go there?

Linda: (3) _________ I want to buy some notebooks

Mai: You can buy them in the supermarket. (4) ____________ go there together.

Linda: Is it far from here?

Mai: (5) ____________. It isn’t. Look! It’s over there

Linda: Let’s go.

II/ Choose the correct answer

1. What ___________ do you want to see? - I want to see bears

A. colours

B. jobs

C. books

D. animals

2. My father is _________ sports. He often plays sports in his free time

A. interested

B. tired

C. fond

D. liked

3. Linda wants to buy some chocolate. She should go to the ___________.

A. zoo

B. cinema

C. sweetshop

D. bakery

4. Why do you want to go to the cinema? - __________ I want to see a film

A. Because

B. So

C. But

D. And

5. My mother is a nurse. She takes care ___________ patients

A. at

B. in

C. to

D. of

III. Write the sentences, follow the model

0. I want some stamps

Let’s go to the post office

1. I want some ships and robots

________________________________________

2. I want some books

________________________________________

3. I want some cakes

________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 28

I/ Read and complete

1. want

2. bookshop

3. Because

4. Let’s

5. No

II/ Choose the correct answer

1. D

2. A

3. C

4. A

5. D

III. Write the sentences, follow the model

1. Let’s go to the toy shop

2. Let’s go to the bookshop

3. Let’s go to the bakery

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 28. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let’s go to the bookshop!, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 nâng cao: Let’s go to the bookshop!, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 27.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 653
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm