Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 2)

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 1 lớp 4 có đáp án

Bài tập Unit 1 lớp 4 nâng cao: Nice to see you again (số 2) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 3) HOT

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 2)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Circle the words that begin with the sound in each row

1. /v/

English

Vietnam

Japan

2. /l/

later

see

morning

3. /n/

nine

tomorrow

again

Exercise 2: Choose the odd one out:

1. A. England

B. English

C. French

D. Vietnamese

2. A. very well

B. good

C. very late

D. fine

3. A. Good night!

B. Sleep tight!

C. Sleep well

D. Good morning

4. A. How is it?

B. How are you?

C. What’s up?

D. How are you today?

5. A. Hello

B. Bye

C. Good morning

D. Good afternoon

Exercise 3: Choose the correct answer

1. See you tomorrow. - _______________.

A. Good evening

B. See you later

C. My name’s Jack

D. Nice to meet you

2. What _____ are you? - I’m Australian.

A. nationality

B. tomorrow

C. Japan

D. today

3. A: __________________?

B: My name’s Jack, J-A-C-K

A. Is your name Jack?

B. What’s your name?

C. How do you spell your name?

D. What do you spell your name?

4. A: Good night!

B: _______________

A. See you later!

B. Sleep tight!

C. Sleep good!

D. Have a nice day!

5. Where is _____ from? - ____ from Australia

A. she/ She’s

B. you/ You

C. He’s/ She’s

D. She’s/ She’s

6. Choose the correct answer:

A. Where are you come from

B. Where be you from?

C. Where do you from?

D. Where are you from?

7. What do you like ______ in your free time? - I like watching TV

A. doing

B. does

C. did

D. do

Exercise 4: Read and match

1. Good night, James

A. Good night, Lisa

2. Bye, John.

B. I’m French

3. What nationality are you?

C. It’s very nice to see you

4. Nice to meet you.

D. Good afternoon, Mr. Long

5. Good afternoon, class

E. Goodbye, Kim

1 -                2 -                 3 -                      4 -                         5 -

Exercise 5: Circle the correct word in each line to complete the dialogue.

Class: (1) __________ morning, Miss Hien

Teacher: Good (2) ___________, boys and girls. (3) _________ to meet you.

Class: Nice to meet you, (4) ________. How are you, Miss Hien?

Teacher: (5) _____ am very well, thank you. And you?

Class: We are (6) _____, thank you

1. A. Hi

B. Good

2. A. morning

B.afternoon

3. A. Nine

B.Nice

4. A. too

B.two

5. A. I

B.I’m

6. A. fine

B. five

Exercise 6: Put the words in order

1. you/ see/ Nice/ to/./

____________________________

2. from/ England/ I’m/./

____________________________

3. are/ What/ nationality/ you/ ?/

____________________________

4. are/ from/ Where/ you/ ?/

____________________________

5. name/ spell/ you/ How/do/ your/?

____________________________

-The end-

Đáp án Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 2)

Exercise 1: Circle the words that begin with the sound in each row

1. Vietnam

2. later

3. nine

Exercise 2: Choose the odd one out:

1. A

2. C

3. D

4. A

5. B

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. C

4. B

5. A

6. D

7. A

Exercise 4: Read and match

1. A

2. E

3. B

4. C

5. D

Exercise 5: Circle the correct word in each line to complete the dialogue.

1. B

2. A

3. B

4. A

5. B

6. A

Exercise 6: Put the words in order

1. Nice to see you

2. I’m from England

3. What nationality are you?

4. Where are you from?

5. How do you spell your name?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 2). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Unit 1 lớp 4 nâng cao: Nice to see you again (số 1),Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 1) .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
16 3.072
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm