Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 11

Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 11 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 11

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. listening

B. watching

C. playing

D. school

2. A. cook

B. read

C. cat

D. play

3. A. photos

B. pictures

C. shopping

D. stamps

Exercise 2: Write “like/ likes/ don’t/ doesn’t”

1. Jenny _________ (like) reading comics. She _________ (not like) playing chess.

2. Emma _________ (like) cooking. She ________ (not like) shopping.

3. John and Gary ________ (like) taking photos. They ________ (not like) playing the guitar.

Exercise 3: Choose the best answer

1. What ______ you like doing in your free time? - I like watching cartoons

A. do

B. doing

C. does

D. don’t

2. Can you cook, Tom? - Yes, I ________.

A. cant

B. can’t

C. can not

D. can

3. We like __________ photographs.

A. take

B. takes

C. taking

D. to take

4. What does he like doing? - He likes playing sports with his _________.

A. friends

B. friendz

C. frends

D. freinds

5. Would you like _______ tea? - Yes, please

A. a

B. some

C. an

D. the

Exercise 4: Read and complete the text the words in the box

listening

classmate

playing

park

soccer

My name is Phone. I am in the (1) _________with my friends: James, Tony, Trang and Lan Anh. James is ten years old. He likes (2) ________ badminton. Tony is from Australia. He likes playing (3) ___________. Trang is my classmate. She is (4) ________ to music. She likes music very much. Lan Anh is my (5) _________, too. She doesn’t like singing or dancing. She likes building sandcastles. We play happily in the park

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. My/ reading/ mother/ My/ news./ father/ and/ like/

________________________________________________

2. is/ your/ What/ James?/ hobby,/

________________________________________________

3. likes/ Nhung/ photographs./ taking/

________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 11

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. D

Exercise 2: Write “like/ likes/ don’t/ doesn’t”

1. Jenny _____likes____ (like) reading comics. She ____doesn’t like_____ (not like) playing chess.

2. Emma _____likes____ (like) cooking. She ____doesn’t like____ (not like) shopping.

3. John and Gary ___like_____ (like) taking photos. They ____don’t like____ (not like) playing the guitar.

Exercise 3: Choose the best answer

1. A

2. D

3. C

4. A

5. B

Exercise 4: Read and complete the text the words in the box

1. park

2. playing

3. soccer

4. listening

5. classmate

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. My mother and my father like reading news.

2. What is your hobby, Jame?

3. Nhung likes taking photographs.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 11. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 10, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 635
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm