Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 15

Tiếng Anh lớp 4 Unit 10 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 15 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 15

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. park

B. rubber

C. pen

D. notebook

2. A. dog

B. rabbit

C. flower

D. bird

3. A. countryside

B. teacher

C. farmer

D. doctor

Exercise 2: Choose the correct answer

1. My friends __________ basketball yesterday.

A. played

B. play

C. plays

D. are playing

2. I _______ a student at Oxford Primary School last year

A. are

B. am

C. were

D. was

3. John ______ football on Sundays

A. plays

B. play

C. is playing

D. played

4. He ________ a dictation now

A. write

B. writes

C. is writing

D. are writing

5. What _______ your sister _________ yesterday morning?

A. do - do

B. does -do

C. was - do

D. did -do

Exercise 3: Read and complete

watered

watched

kitchen

played

were

Last Sunday evening Linda and her parents (1) _________ in her grandma’s house. Her father (2) __________ the flowers in the garden. Her mother cooked nice meals in the (3) ___________ Her grandma (4) __________ TV in the living room. Linda (5) ________ hide-and-seek with a dog. They really had a good time.

Exercise 4: Make questions for the underlined parts

1. She was at home yesterday

______________________________________________

2. I am watching TV now

______________________________________________

3. They were ten last year

______________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Anna/ a/ painted/ picture/ big/ weekend/ last/ ./

______________________________________________

2. What/ yesterday/ did/ they/ do/ ?/

______________________________________________

3. a/ at/ big/ I/ the/ zoo./ saw/ elephant/

______________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 15

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A

2. C

3. A

Exercise 2: Choose the correct answer

1. A

2. D

3. A

4. C

5. D

Exercise 3: Read and complete

Last Sunday evening Linda and her parents (1) _____were____ in her grandma’s house. Her father (2) ___watered_______ the flowers in the garden. Her mother cooked nice meals in the (3) _____kitchen______ Her grandma (4) ____watched______ TV in the living room. Linda (5) ___played_____ hide-and-seek with a dog. They really had a good time.

Exercise 4: Make questions for the underlined parts

1. Where was she yesterday?

2. What are you doing now?

3. How old were they last year?

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Anna painted a big picture last weekend

2. What did they do yesterday?

3. I saw a big elephant at the zoo.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 15. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 479
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm