Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 3)

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 2 lớp 4 có đáp án

Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 3) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 3)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Match the countries with nationalities

1. England

A. American

2. Spain

B. Japanese

3. Japan

C. Spanish

4. The USA

D. Brazilian

5. Brazil

E. English

Exercise 2: Circle the mistake in each sentence

1. His (A) parents lives (B) in Chicago. They (C) live in a flat (D).

2. What’s (A) color is your (B) national flag? - It’s red (C) and yellow (D).

3. Mary and Linda are (A) foreigner (B). Mary is from (C) America and Linda is from England (D).

Exercise 3: Choose the correct answer

1. ___________ are you from? - I am from France

A. What

B. Where

C. Why

D. How

2. What ________ are you?

A. national

B. nationalities

C. nationality

D. nationals

3. ________________? - Yes, Japan is a friendly country.

A. Is Japan a friendly country?

B. Does Japan a friendly country?

C. Do Japan a friendly country?

D. Are Japan a friendly country?

4. Jack is from _________. He speaks ____________.

A. English - England

B. Italian - Italy

C. America - American

D. England - English

5. They _______ a lot of friends in ___________.

A. have - Paris

B. has - Paris

C. have - French

D. have - English

6. She ______ come from Italy

A. don’t

B. doesn’t

C. aren’t

D. isn’t

7. Where do your _____________ live? - They live in Ho Chi Minh city

A. parents

B. parent

C. perents

D. parants

8. Vietnam is a small but ______ country.

A. beautiful

B. baeutiful

C. beautifel

D. biutiful

9. Who is she? - She is my new friend. She _____ from Korea.

A. come

B. coming

C. came

D. comes

10. What’s that? - It’s the flag of my ___________.

A. countri

B. country

C. cuontry

D. country

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. These (be) my friends. They (be) from England. They (speak) English

________________________________________________

2. Where these children (come) from? - They (come) from Canada

________________________________________________

3. You (be) from Japan? - No, we (be not). We (be) from Korea.

________________________________________________

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. They come from Malaysia

They are _____________________

2. I’m from Vietnam.

I’m _________________________

3. England has Big Ben. (IN)

Big Ben _____________________

4. Where is he from? (COME)

Where _____________________

5. It is a beautiful country. (BEAUTIFUL)

This country ________________

Exercise 6: Read the text and choose the correct answer

My name is Tom. I live in New York, America. Our country is very big and modern. I study at Green Primary School. It’s an international school. I have some foreign friends. This is Mary. She is from England. She’s English. She can play the piano. This is Tuan. He’s from Vietnam. He’s Vietnamese. He can play football. These are Sophie and Jenny. They are from Canada. They can sing and dance very well.

1. America is very big and _____________.

A. large

B. modern

C. old

D. beautiful

2. Green Primary School is an _________ school.

A. local

B. small

C. international

D. public

3. Mary is from England. She is _____________.

A. Vietnamese

B. American

C. Canadian

D. English

4. Tuan can play ______________.

A. volleyball

B. basketball

C. football

D. baseball

5. Sophie and Jenny can sing and ___________ very well

A. dance

B. listen

C. talk

D. speak

-The end-

Đáp án Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 3)

Exercise 1: Match the countries with nationalities

1. E

2. C

3. B

4. A

5. D

Exercise 2: Circle the mistake in each sentence

1. B (lives => live)

2. A (What’s => What)

3. B (foreigner => foreigners)

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. C

3. A

4. D

5. A

6. B

7. A

8. A

9. D

10. D

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. These are my friends. They are from England. They speak English

2. Where do these children come from? - They come from Canada

3. Are you from Japan? - No, we aren’t. We are from Korea.

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. They are Malaysian

2. I’m Vietnamese

3. Big Ben is in England

4. Where does he come from?

5. This country is beautiful

Exercise 6: Read the text and choose the correct answer

1. B

2. C

3. D

4. C

5. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 3). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 1), Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 2) .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.174
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm