Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 Family and Friends

Bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 Family and friends năm 2023

Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh Family and Friends có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

I. Tải đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh Family & Friends

Mời bạn đọc click vào từng tài liệu & download tài liệu.

II. Nội dung bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh Family and Friends 4

ĐỀ 1

Complete the sentence with There is/ There are/ There was/ There were.

1. ………………………two books on the table yesterday.

2. ……………………… three apples on the table today.

3. ……………………… a cat near the school yesterday.

4. ………………….. a small shop between the bank and the supermarket

5. ………………….. a swimming pool at the hotel.

Read and answer the question.

My name is Linda. When I was a little girl, my family was good. My mother was young and beautiful. She was full of joy. My father was big and strong. They were happy. My house was big,. The dog's name was Sam. My cousins were young and friendly. My room was full of toys. Peter and Sandra were my bests friends. We were a very happy family.

1. How was her family when she was a little girl?

2. How was her mother?

3. How was her father?

4. How was her house?

5. Who were her best friends?

Trên đây là Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 2 Family and Friends có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Đề thi tiếng Anh lớp 4 trên đây sẽ giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Đánh giá bài viết
4 1.073
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

    Xem thêm