Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án

Đề tiếng Anh lớp 4 kì 2 có đáp án năm 2023

Nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2022 - 2023, Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Choose the correct answer.

1. I ________ hungry. I want some noodles.

A. am

B. is

C. are

D. can

2. Can you drink __________? Yes, I can.

A. milk

B. bread

C. rice

D. chicken

3. What’s your favorite color? I like blue. What _________ you?

A. the

B. about

C. this

D. and

4. Where _______ you go last summer? – I went to Nha Trang with my sister.

A. do

B. does

C. did

D. are

5. _______ did you come back from Da Lat? – I came back last Tuesday.

A. Who

B. When

C. How

D. Why

Reorder the words to make sentence.

1. you/ Ho Chi Minh city?/ When/ come/ back/ did/ from

_______________________________________________

2. am/ I/ and/ hungry/ I/ like/ some/ would/ noodles/.

___________________________________________________________ .

3. with my/ play football/ friends/ on Sunday./ I often

_______________________________________________

4. mother/ home/at/ 5.30 pm/ My/ goes/.

________________________________________________

5. my aunt/ weekend/ my house./ Last/ stayed at

_____________________________________________

Read the text and answer the question.

This is my new friend. Her name is Jennie. She is from Auckland. She is a student in
Seoul International School. She likes singing. She can sing very well. In her free time she
goes to the music club. She is very friendly and beautiful.

1. What is her name?

2. Where is she from?

3. What does she like?

4. What does she do in her free time?

5. What does she look like?

Choose the odd one out.

1. a. nine b. seven c. six d. number

2. a. fishing b. shopping c. skating d. cook

3. a. walk b. skate c. picnic d. go

4. a. like b. hate c. enjoy d. How often

5. a. repeat b. listen c. complete d. party

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

Reorder the words to make sentence.

1. you/ Ho Chi Minh city?/ When/ come/ back/ did/ from

______When did you come back from Ho Chi Minh city?__________

2. am/ I/ and/ hungry/ I/ like/ some/ would/ noodles/.

_____I am hungry. I would like some noodles._______ .

3. with my/ play football/ friends/ on Sunday./ I often

____I often play football with my friends on Sunday.____

4. mother/ home/at/ 5.30 pm/ My/ goes/.

_____My mother goes home at 5.30 p.m.______

5. my aunt/ weekend/ my house./ Last/ stayed at

_____Last weekend my aunt stayed at my house.______

Read the text and answer the question.

1 - Her name is Jennie.

2 -She is from Auckland.

3 - She likes singing.

4 - She goes to the music club in her free time.

5 - She is very friendly and beautiful.

Hướng dẫn dịch

Đây là bạn mới của tôi. Tên cô ấy là Jennie. Cô ấy đến từ Auckland. Cô ấy là một sinh viên trong Trường quốc tế Seoul. Cô ấy thích hát. Cô ấy có thể hát rất hay. Trong thời gian rảnh cô ấy đi đến câu lạc bộ âm nhạc. Cô ấy rất thân thiện và xinh đẹp.

Choose the odd one out.

1 - d; 2 - d; 3 - c; 4 - d; 5 - d;

Trên đây là Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Đề tiếng Anh lớp 4 trên đây sẽ giúp các em học sinh ôn thi cuối học kì 2 lớp 4 hiệu quả.

>> Tham khảo thêm: Bộ Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2023 có đáp án

Đánh giá bài viết
4 2.157
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm