Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 1 (có file nghe)

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Listen and complete the sentences

1. Don’t go near the tiger. It’s _______________.

2. I love _______________ because they are fast.

3. I don’t like _______________ because they are not beautiful.

4. How _______________ the panda is! It’s eating bamboo.

II/ Choose the odd one out

1. A. elephant

B. crocodile

C. jacket

D. donkey

2. A. trousers

B. skirt

C. shorts

D. jumper

3. A. medicine

B. bakery

C. pharmacy

D. hotel

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. _____________ do you want to go to the post office? - Because I want some stamps

A. When

B. What time

C. Why

D. Who

2. I always get up early because I have to ___________ the bus to work.

A. meet

B. greet

C. hold

D. catch

3. Are you hungry? - ________________.

A. Yes, I do

B. No, I am

C. Yes, I am

D. See you later

4. ___________ animals? - I like cats, but I don’t like dogs.

A. Would you like

B. Are you like

C. Have you like

D. Do you like

5. How _________ is this shirt? - It’s 250,000 dong

A. many

B. much

C. old

D. young

IV/ Read the following text and answer these questions

Julie is going to pick apples with her sister, Maria. They are going to the apple orchard near their house. They need to pick twelve apples. Their mother is going to use the apples to make a big apple pie. At the orchard, Julie picks seven apples, maria picks five apples. They have a great day together.

1. Who is Julie going to pick apples with?

__________________________________________

2. How many apples do they need to pick?

__________________________________________

3. Who is going to use the apples to make a big apple pie?

__________________________________________

4. How many apples does Julie pick?

__________________________________________

5. How many apples does Maria pick?

__________________________________________

V/ Make questions for underlined parts

1. Mr. Smith is short and tall.

__________________________________________

2. His favorite food is chips.

__________________________________________

3. Yes, I’d love to. I want some orange juice.

__________________________________________

VI/ Reorder these words to have correct sentences

1. play/ is going to/ in/ beach ball/ the evening./ Our class

__________________________________________

2. don’t/ Why/ the zoo/ we/ today?/ go to/

__________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 1

I/ Listen and complete the sentences

1. Don’t go near the tiger. It’s ______dangerous_________.

2. I love ______kangaroos_________ because they are fast.

3. I don’t like ______crocodiles_________ because they are not beautiful.

4. How ____beautiful___________ the panda is! It’s eating bamboo.

II/ Choose the odd one out

1. C

2. D

3. A

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. D

3. C

4. D

5. B

IV/ Read the following text and answer these questions

1. She is going to pick apples with her sister, Maria

2. Twelve

3. Their mother is going to use apples to make a big apple pie.

4. Seven

5. Five

V/ Make questions for underlined parts

1. What does Mr. Smith look like?

2. What is his favorite food?

3. Would you like some orange juice?

VI/ Reorder these words to have correct sentences

1. Our class is going to play beach ball in the evening

2. Why don’t we go to the zoo?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 2, Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 4.852
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 Xem thêm