Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2023 có file nghe

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có file nghe + đáp án do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án chắc chắn sẽ là tài liệu tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2023 hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2023

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Listen and complete the sentences

1. Don’t go near the tiger. It’s _______________.

2. I love _______________ because they are fast.

3. I don’t like _______________ because they are not beautiful.

4. How _______________ the panda is! It’s eating bamboo.

II/ Choose the odd one out

1. A. elephant

B. crocodile

C. jacket

D. donkey

2. A. trousers

B. skirt

C. shorts

D. jumper

3. A. medicine

B. bakery

C. pharmacy

D. hotel

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. _____________ do you want to go to the post office? - Because I want some stamps

A. When

B. What time

C. Why

D. Who

2. I always get up early because I have to ___________ the bus to work.

A. meet

B. greet

C. hold

D. catch

3. Are you hungry? - ________________.

A. Yes, I do

B. No, I am

C. Yes, I am

D. See you later

4. ___________ animals? - I like cats, but I don’t like dogs.

A. Would you like

B. Are you like

C. Have you like

D. Do you like

5. How _________ is this shirt? - It’s 250,000 dong

A. many

B. much

C. old

D. young

IV/ Read the following text and answer these questions

Julie is going to pick apples with her sister, Maria. They are going to the apple orchard near their house. They need to pick twelve apples. Their mother is going to use the apples to make a big apple pie. At the orchard, Julie picks seven apples, maria picks five apples. They have a great day together.

1. Who is Julie going to pick apples with?

__________________________________________

2. How many apples do they need to pick?

__________________________________________

3. Who is going to use the apples to make a big apple pie?

__________________________________________

4. How many apples does Julie pick?

__________________________________________

5. How many apples does Maria pick?

__________________________________________

V/ Make questions for underlined parts

1. Mr. Smith is short and tall.

__________________________________________

2. His favorite food is chips.

__________________________________________

3. Yes, I’d love to. I want some orange juice.

__________________________________________

VI/ Reorder these words to have correct sentences

1. play/ is going to/ in/ beach ball/ the evening./ Our class

__________________________________________

2. don’t/ Why/ the zoo/ we/ today?/ go to/

__________________________________________

3. What/ you/ do/ to/ buy/ want/ ?/

___________________________________________

4. How/ there/ many/ are/ pencils/ ?/

___________________________________________

5. Da Lat/ We/ went/ to/ ./ month/ last

___________________________________________

VII/ Read the text and complete the sentence.

This is William. He is a fireman. He is big and strong. He works at the fire station. He helps people. Every day, he gets up at five. He takes a shower and has big breakfast. At 6 o’clock, he rides his bike to the fire station. He returns home at 9 p.m. He feeds his dogs and watches T.V with his parents. At ten o’clock, he goes to bed.

1. William is a __________.

2. He works at ____________.

3. He ________ at five.

4. He has a _____ breakfast.

5. He goes to the fire station by ________.

VIII/ Complete the passage

camera; buy; countryside; parents; have

Linda and his (1)........................... are going to have a picnic next Sunday. They are going to the (2)............................. They are going to (3)........................ some food, fruit and drinks. Linda is going to take a (4)............................... so they are going to take some photos. And they are going to (5)............. a lot of fun.

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2023 - Đề 1

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4.

I/ Listen and complete the sentences

1. Don’t go near the tiger. It’s ______dangerous_________.

2. I love ______kangaroos_________ because they are fast.

3. I don’t like ______crocodiles_________ because they are not beautiful.

4. How ____beautiful___________ the panda is! It’s eating bamboo.

II/ Choose the odd one out

1. C

2. D

3. A

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. D

3. C

4. D

5. B

IV/ Read the following text and answer these questions

1. She is going to pick apples with her sister, Maria

2. Twelve

3. Their mother is going to use apples to make a big apple pie.

4. Seven

5. Five

Hướng dẫn dịch

Julie sẽ hái táo với em gái của cô ấy, Maria. Họ đang đi đến vườn táo gần nhà của họ. Họ cần phải chọn mười hai quả táo. Mẹ của chúng sẽ sử dụng những quả táo để làm một chiếc bánh táo lớn. Tại vườn cây ăn quả, Julie hái ​​bảy quả táo, Maria hái năm quả táo. Họ có một ngày tuyệt vời bên nhau.

V/ Make questions for underlined parts

1. What does Mr. Smith look like?

2. What is his favorite food?

3. Would you like some orange juice?

VI/ Reorder these words to have correct sentences

1 - Our class is going to play beach ball in the evening

2 - Why don’t we go to the zoo?

3 - What do you want to buy?

4 - How many pencils are there?

5 - We went to Da Lat last month.

VII/ Read the text and complete the sentence.

1. William is a _____fireman_____.

2. He works at ______fire station______.

3. He ____gets up____ at five.

4. He has a ___big__ breakfast.

5. He goes to the fire station by ___bike_____.

Hướng dẫn dịch

Đây là William. Anh ấy là lính cứu hỏa. Anh ấy to lớn và mạnh mẽ. Anh ấy làm việc ở trạm cứu hỏa. Anh ấy giúp đỡ mọi người. Hàng ngày, anh dậy lúc năm giờ. Anh ấy đi tắm và ăn sáng thịnh soạn. Lúc 6 giờ, anh đạp xe đến trạm cứu hỏa. Anh ấy trở về nhà lúc 9 giờ tối. Anh ấy cho chó ăn và xem T.V với bố mẹ. Lúc mười giờ, anh ấy đi ngủ.

VIII/ Complete the passage

camera; buy; countryside; parents; have

Linda and his (1)..........parents................. are going to have a picnic next Sunday. They are going to the (2)..........countryside................... They are going to (3).............buy........... some food, fruit and drinks. Linda is going to take a (4)...............camera................ so they are going to take some photos. And they are going to (5).......have...... a lot of fun.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2023 có đáp án- Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2 MỚI

Đánh giá bài viết
31 10.847
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm