Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4 (có file nghe)

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. bookshop

B. rice

C. bakery

D. pharmacy

2. A. fruit

B. pear

C. carrot

D. orange

3. A. temple

B. pagoda

C. restaurant

D. seafood

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

1. S _ a _ e

2. _ a _ k _ t

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

3. P _ _ k

4. _ a u _ a _ _

III/ Choose the correct answer A, B or C

1. What’s your favorite drink? - It’s __________.

A. pork

B. milk

C. beef

2. What does your father look like? - _________ is big.

A. Him

B. She

C. He

3. _________ time is it?

A. When

B. What

C. Why

4. My father __________ flowers every day.

A. waters

B. water

C. watering

5. - Why does he want to go to the bank?

- ________ he needs some money.

A. Because

B. When

C. Because of

6. My uncle drives a bus. He is a ___________.

A. farmer

B. teacher

C. driver

IV/ Read the text and answer the questions

I usually get up at a quarter past seven in the morning. I have breakfast at eight o’clock and then I take a bus to school at half past eight. My school starts at nine. I have four lessons in the morning. I have lunch at 11:30 at school canteen. After that I have five lessons in the afternoon. I arrive home at six p.m. Then I have dinner at 7:15 and I go to bed at 10:00.

1. How do you go to school?

________________________________________

2. What time does the school start?

________________________________________

3. How many lessons do you have in the morning?

________________________________________

4. Where do you have lunch?

________________________________________

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. don’t/ Why/ the zoo/ we/ today?/ go to/

________________________________________

2. lions/ so/ and/ are/ big/ strong./ Those/

________________________________________

3. New Year’s/ does/ place?/ take/ When/

________________________________________

4. a/ Where/ work?/ does/ sale assistant/

________________________________________

5. like/ or/ dolphins/ Do/ sharks?/ you/

________________________________________

VI/ Listen and write the price

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

1. ___________

2. ___________

3. ___________

4. ___________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

I/ Choose the odd one out

1. B

2. A

3. D

II/ Look at the picture and complete the words

1. Snake

2. Jacket

3. Park

4. Sausage

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. C

3. B

4. A

5. A

6. C

IV/ Read the text and answer the questions

1. I go to school by bus

2. It starts at nine

3. I have four lessons

4. I have lunch at the school canteen

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. Why don’t we go to the zoo today?

2. Those lions are so big and strong.

3. When does New Year’s take place?

4. Where does a sale assistant work?

5. Do you like dolphins or sharks?

VI/ Listen and write the price

1. Ninety-five thousand dong

2. Fifteen thousand dong

3. Sixty-four thousand dong

4. Seventy-nine thousand dong

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2, Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 3 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 2.573
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm