Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. beef

B. of

C. leaf

D. roof

2. A. thing

B. think

C. thank

D. those

3. A. food

B. look

C. book

D. cook

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

1. _ l o _ e r

2. d _ e _ s

3. go s _ a t _ n g

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

4. _ e b _ a

5. _ o s p _ t _ l

6. _ t r _ n g

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. _________ do they look like? - They are short and fat

A. What

B. How

C. When

D. Where

2. The blue books _________ cheaper than the red ones.

A. is

B. are

C. do

D. does

3. My sister likes ___________ very much

A. beefs

B. beef

C. beefes

D. beeves

4. ___________ to go to the supermarket? - Yes, I’d like to.

A. Would you like

B. Can we go

C. Do you like

D. You would like

5. They are in front of the TV. They __________ a film on TV.

A. watch

B. are watching

C. see

D. are seeing

6. Are you listening to me? - Yes, ___________.

A. I can

B. I have

C. I do

D. I am

IV/ Make questions for the underlined parts

1. These shoes are 500,000 dong.

___________________________________

2. I want to go to the bookshop to buy some books.

___________________________________

3. Today is Wednesday.

___________________________________

V/ Read the following text and answer the following questions

Sam and Frank are good friends. They like to go to the park together. Next Sunday, they are going to the park. They are going to ride their bikes there. Then they are going to have lunch there. They are going to play hide and seek. They don’t like soccer, so they are not going to play football. They are going to come home at 3 p.m.

1. Who is Sam’s good friend?

___________________________________

2. When are they going to the park?

___________________________________

3. Where are they going to have lunch?

___________________________________

4. Do they like football?

___________________________________

5. When are they going to come home?

___________________________________

VI/ Reorder these words to have correct sentences

1. animals/ are/ zoo/ wonderful/ Some/ ./

___________________________________

2. does/ What/ your/ look/ mother/ like/ ?/

___________________________________

3. you/ Would/ beer/ like/ some/ ?/

___________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. B

2. D

3. A

II/ Look at the picture and complete the words

1. clover

2. dress

3. go skating

4. zebra

5. hospital

6. strong

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. B

3. B

4. A

5. B

6. D

IV/ Make questions for the underlined parts

1. How much are these shoes?

2. Why do you want to go to the bookshop?

3. What day is it today?

V/ Read the following text and answer the following questions

1. Frank is Sam’s good friends

2. Next Sunday, they are going to the park

3. They are going to have lunch at the park

4. No, they don’t

5. They are going to come home at 3 p.m

VI/ Reorder these words to have correct sentences

1. Some zoo animals are wonderful

2. What does your mother look like?

3. Would you like some beer?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4, Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 3 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 1.904
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hong Hai Nguyen
  Hong Hai Nguyen

  🤓

  Thích Phản hồi 08/05/22

  Đề thi học kì 2

  Xem thêm