Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 10

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 10 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 10

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Look at the picture and write the correct word under them

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

1. ….………………..

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao2. ….………………..

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao3. …………………..

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao4. ….………………..

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao5. ….………………..

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao6. ….………………..

II. Choose odd one out

1. A. speakB. songC. playD. swim
2. A. countrysideB. cityC. streetD. map
3. A. milkB. porkC. breadD. fish
4. A. JanuaryB. DecemberC. MayD. month
5. A. MathsB. EnglishC. ScienceD. Hanoi

III. Choose the best answer A, B, C or D:

1. It’s time to go ____ a walk

A. to

B. at

C. for

D. on

2. What is his job? - He is ____ doctor

A. his

B. a

C. an

D. some

3. Can I have a look at the T-shirt?

A. I don’t know

B. Don’t look

C. Sure. Here you are

D. Fine, thanks

4. What can ____do? - I can dance and sing

A. I

B. he

C. me

D. you

5. Would you like some _______? - Yes, I do

A. biscuits

B. football

C. house

D. dog

6. They are going to ___ some sports and games

A. read

B. dance

C. walk

D. play

7. ____ do you prefer, badminton or football?

A. Which

B. Where

C. How

D. What

8. My father goes ____ in the summer

A. fish

B. fishing

C. to fish

D. fishes

9. What ___ are Linda’s shoes? - They are white

A. clothes

B. jeans

C. weather

D. color

IV. Complete the sentences with the correct preposition

1. We are ____ Vietnam

2. Linda goes to bed ____ten o’clock

3. I go to school ____ Monday _____ Friday

4. The post office is ____ to the cinema

5. Nam is reading books ___ the library

V. Read the passage and answer the questions:

At weekends, Nam often goes for a picnic with his classmates in the mountains. They want to relax and enjoy the fresh air. The boys enjoy swimming in the lake and the girls like playing badminton. Nam loves taking photographs with his mobile phone. After playing, they enjoy their food. They like going for a picnic very much.

1. Who does Nam often go for a picnic with?

______________________________

2. What does the boys like doing?

______________________________

3. What does the girls like doing?

______________________________

4. Does Nam like taking photographs?

______________________________

5. Do they like going for a picnic?

______________________________

-The end-

Đáp án đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Look at the picture and write the correct word under them

1. Rice

2. Meat

3. Hospital

4. Shoes

5. Zebra

6. Island

II. Choose odd one out

1. B

2. D

3. A

4. D

5. D

III. Choose the best answer A, B, C or D:

1. C

2. B

3. C

4. D

5. A

6. D

7. A

8. B

9. D

IV. Complete the sentences with the correct preposition

1. From

2. At

3. From - to

4. Next

5. In

V. Read the passage and answer the questions:

1. Nam often goes for a picnic with his classmates

2. The boys like swimming in the lake

3. The girls like playing badminton

4. Yes, he does

5. Yes, they do

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 10. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bộ đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao, Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 2 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 664
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm