Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 nâng cao: How much is the T-shirt?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 17 lớp 4 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 nâng cao: How much is the T-shirt? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 29 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 17 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 nâng cao: How much is the T-shirt?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the pictures and write the correct word under it

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 nâng cao: How much is the T-shirt?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 nâng cao: How much is the T-shirt?

1. __________________

2. __________________

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 nâng cao: How much is the T-shirt?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 nâng cao: How much is the T-shirt?

3. __________________

4. __________________

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. I want to buy some food, so I’d like to go to the ____________.

A. school

B. police station

C. food stall

D. office

2. My father _____________ at 5 p.m

A. go home

B. goes home

C. going home

D. went home

3. On hot days, I wear a ________________.

A. T-shirt

B. jacket

C. coat

D. scarf

4. ____________ is the scarf? - It’s 50,000 dong

A. How many

B. How much

C. What price

D. How price

5. Excuse me! Can I __________ at the T-shirt?

A. has a look

B. have look

C. have a look

D. has look

6. ________ a pair of shoes

A. These are

B. Those are

C. This is

D. Is this

III/ Read and answer the following questions

My name’s Nhung. I don’t have to go to school today because today is Sunday. I go shopping with my mother. We go to the clothes shop near my house. My mother buys a blue jacket. It’s seventy thousand dong. She also buys a green jumper. It’s eighty-five thousand dong. I buy a pair of jeans, too. The jeans are very nice but not too expensive. They’re only sixty-nine thousand dong. I am very happy to go shopping with my mother.

1. What’s her name?

________________________________________

2. Where is the clothes shop?

________________________________________

3. What does Nhung’s mother buy?

________________________________________

4. How much are Nhung’s jeans?

________________________________________

5. Is she happy to go shopping with her mother?

________________________________________

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. much/ How/ sandals?/ the/ are/

________________________________________

2. is/ shop,/ the/ Where/ please?/ clothes/

________________________________________

3. is/ How/ skirt?/ much/ the/

________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 nâng cao: How much is the T-shirt?

I/ Look at the pictures and write the correct word under it

1. scarf

2. jacket

3. skirt

4. blouse

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. B

3. A

4. B

5. C

6. C

III/ Read and answer the following questions

1. Her name is Nhung

2. It’s near Nhung’s house

3. She buys a blue jacket and a green jumper

4. They’re sixty- nine thousand dong

5. Yes, she is

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. How much are the sandals?

2. Where is the clothes shop, please?

3. How much is the skirt?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 nâng cao: How much is the T-shirt? Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 nâng cao: Let’s go to the bookshop!, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 29.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 456
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm